Top 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Tuyển tập Top 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 được các Thầy/Cô biên soạn công phu, cực sát đề chính thức giúp bạn ôn luyện môn Toán thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.

Xem thêm: Top 5 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2021 có đáp án

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;-3;4),B(-2;-5;-7) và C(6;-3;-1). Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) . Biết SA=a tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A,AB = 2a . Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 3: Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên R có bảng biến thiên sau:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

B. Hàm số có đúng một cực trị

C. Hàm số đạt cực đại tại x=3 và đạt cực tiểu tại x=1

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1 và giá trị lớn nhất bằng 1

Câu 4: Cho hai số phức z1=2+3i, z2 = -4-5i . Số phức z=z1+z2 là:

A.z = 2+2i

B.z = -2-2i

C.z = 2-2i

D.z = -2+2i

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;0) và bán kính R=3. Phương trình mặt cầu (S) là:

A. (x+1)2+(y-2)2+z2=3

B. (x+1)2+(y-2)2+z2=9

C. (x-1)2+(y+2)2+z2=9

D. (x+1)2+(y-2)2+z2=√3

Câu 6: Giới hạn 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án bằng bao nhiêu?

A. 2    B. 4    C. -1     D.-4

Câu 7: Với các số thực a, b bất kì, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (3a)b = 3a+b

B. (3a)b = 3a-b

C. (3a)b = 3ab

D. (3a)b = 3ab

Câu 8: Một tổ gồm 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Tính số cách chọn cùng lúc 3 học sinh trong tổ đi tham gia chương trình thiện nguyện.

A. 56    B. 336    C. 24     D. 36

Câu 9: Nguyên hàm của hàm số f(x) = tan2x là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 10: Trục đối xứng của parabol y=-x2+5x+3 là đường thẳng có phương trình là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 9x2 +25y2 = 225. Hỏi diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp (E) là:

A. 15    B. 30    C. 40    D. 60

Câu 12: Cho khối trụ có bán kính hình tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h. Hỏi nếu tăng chiều cao lên 2 lần và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

A. 18 lần

B. 6 lần

C. 36 lần

D. 12 lần

Câu 13: Số nghiệm của phương trình |3x-2|=2x-1 là:

A. 3    B. 0    C. 2    D. 1

Câu 14: Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên tập R\{1} và có bảng biến thiên:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên

B. Hàm số đồng biến trên tập (-∞;1)∪(1;+∞)

C. Hàm số đồng biến trên tập (- ∞;+ ∞)

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;1) và (1;+∞)

Câu 15: Đạo hàm của hàm số 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 16: Xem giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có u1 = 3. Khi đó u5 bằng:

A. 72

B. -48

C. +-48

D. 48

Câu 17: Gọi z1;z2;z3;z4 là các nghiệm phức của phương trình (z2-4z)2 – 3(z2-4z)-40 =0 . Khi đó, giá trị H=|z1|2+H=|z2|2 +H=|z3|2 +H=|z4|2 bằng:

A. P=4

B. P=42

C. P=16

D. P=24

Câu 18: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A có AB=a và góc ABC = 30o . Thể tích khối nón sinh ra khi quay tam giác ABC quanh trục AC là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) song song với hai đường thẳng 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án. Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) ? 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 20: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy,SA=2a . Thể tích khối chóp S.ABCD theo a là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 21: Biết hàm số y=f(x) có đồ thị đối xứng với đồ thị hàm số y=3x qua đường thẳng x=-1 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 22: Nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=sin2x.esin2x là:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 23: Một đề thi môn Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có đúng một phương án là đáp án. Học sinh chọn đúng đáp án được 0,2 điểm, chọn sai đáp án không được điểm. Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời của tất cả 50 câu hỏi, xác suất để học sinh đó được 5,0 điểm bằng:

500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2021 có đáp án

Câu 24: Cho cấp số cộng (un) có u5=-15,u20 = 60 . Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:

A. S0=-125

B. S0=-250

C. S0=200

D. S0=-200

Câu 25: Cho hàm số y=-x3 + 3x2 + (2m-1)x +2m-3 có đồ thị (Cm). Với giá trị nào của tham số m thì tiếp tuyến của hệ số góc lớn nhất của đồ thị (Cm) vuông góc với đường thẳng Δ:x-2y-4=0 ?

A. m=-2

B. m=-1

C. m=0

D. m=4

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D C B B
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D C A B D
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15
D A C D B
Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20
D B A D A
Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25
B C D A A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *