Tài liệu quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Bộ tài liệu quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh được blog tuyển chọn và chia sẻ trong bộ tài liệu ngữ pháp tiếng anh để mọi người có tài liệu tham khảo hay.

Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì thường xuyên xuất hiện trong chủ điểm đề thi của Toeic, đặc biệt là thì Quá khứ hoàn thành.

Chúng ta cùng tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất để dễ dàng phân biệt và sử dụng 2 thì này một cách hiệu quả nhé!

Tài liệu quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

qua-khu-hoan-thanh-va-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien

I. Cấu trúc:

qua-khu-hoan-thanh-va-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-1

II. Cách sử dụng:

qua-khu-hoan-thanh-va-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-2

qua-khu-hoan-thanh-va-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-3

Bài tập: Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành:

 • They (come) …………….. back home after they (finish) ………………… their work.
 • She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.
 • Before he (go) ………………………….. to bed, he (read) ………………………… a novel.
 • He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.
 • When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….
 • Before she (listen) ………………….. to music, she (do)……………………. homework.
 • Last night, Peter (go) ………………….. to the supermarket before he (go) ………………… home.

Đáp án:

 • came – had finished
 • had met
 • went – had read
 • hadn’t worn
 • had started
 • listened – had done
 • had gone – went

Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *