Tài liệu hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh

Chúng ta cùng tìm hiểu tài liệu hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh hoặc xem lại bài trước tìm hiểu cấu trúc và cụm từ “nóng hổi” trong tiếng Anh để có những tài liệu học tiếng anh thật tốt.

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là hai trong những thì thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều điểm gần giống nhau nên nhiều bạn gặp một số rắc rối khi sử dụng hoặc làm bài tập. Bài này chúng ta sẽ so sánh hai thì chi tiết qua các cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và cách phát âm. Let’s start!

tai-lieu-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh

I. Cấu Trúc

tai-lieu-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh-1

II. Cách sử dụng

tai-lieu-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh-2

tai-lieu-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh-3

III. Dấu hiệu nhận biết

tai-lieu-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh-4

IV. Spelling

tai-lieu-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-trong-tieng-anh-5

Bài tập 01:

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) ……. at Jane’s birthday party. Jane (2. wear) ……. a beautiful long dress and (3. stand) ……. next to her boyfriend. Some guests (4. drink) ……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) ……. in the middle of the room. Most people (6. sit) ……. on chairs, (7. enjoy) ……. foods and (8. chat)……. with one another. We often (9. go) ……. to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) ……. well and (11. travel) ……. by taxi. Parties never (12. make) ……. us bored because we like them.

Đáp án

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) are at Jane’s birthday party. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress and (3. stand) standing next to her boyfriend. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are dancing in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods and (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well and (11. travel) travel by taxi. Parties never (12. make) make us bored because we like them..

Bài tập 02
1. Sit down! A strange dog (run) to you.
2. My mom often (buy) meat from the butcher’s.
3. My brothers (not/ drink) coffee at the moment.
4. Look! Those people (climb) the mountain so fast.
5. That girl (cry) loudly in the party now.
6. These students always (wear) warm clothes in summer.
7. What (you/ do) in the kitchen?
8. I never (eat) potatoes.
9. The 203 bus (set off) every fifteen minutes.
10. Tonight we (not/ go) to our teacher’s wedding party.

Đáp án:

1. Sit down! A strange dog (run) is running to you.
2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.
3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.
4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.
5. That girl (cry) is crying loudly in the party now.
6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.
7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?
8. I never (eat) eat potatoes.
9. The 203 bus (set off) sets off every fifteen minutes.
10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going to our teacher’s wedding party.

Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *