9/12-Ngày Quốc tế chống tham nhũng (International Anti-Corruption Day)

9/12-Ngày Quốc tế chống tham nhũng (International Anti-Corruption Day)

Ngày Quốc tế chống tham nhũng năm nay (9/12) là cơ hội để chúng ta nhắc nhở hành động tập thể trong việc ngăn chặn và giải quyết tham nhũng, khi chúng ta suy nghĩ về những hậu quả tàn...
read more