Ngày Người khuyết tật Quốc tế (International Day of Disabled Persons)

Ngày Người khuyết tật Quốc tế (International Day of Disabled Persons)

Nếu ở Việt Nam ngày 18/04 hàng năm là ngày người khuyết tật Việt Nam thì ngày 03/12 là ngày người khuyết tật thế giới được toàn cộng động và xã hội hưởng ứng quan tâm và giúp đỡ nhiệt...
read more