9/1 – Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam

9/1 – Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có...
read more