6/1/1946 – Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội – Mốc son chói lọi

6/1/1946 – Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội – Mốc son chói lọi

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở...
read more