Ngày 3/2/1930 –  Ngày Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Ngày 3/2/1930 – Ngày Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác –...
read more