19/12 – Ngày toàn quốc kháng chiến

19/12 – Ngày toàn quốc kháng chiến

Cách đây 74 năm, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cổ vũ tinh thần đấu tranh của toàn dân, toàn quân ta chống lại kẻ thù xâm lược. 74 năm...
read more