Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học – Đề 46

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học – Đề 45

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Hóa học bao gồm 10 đề thi khác nhau, có đáp án được biên soạn theo Đề Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2022 môn Hóa học, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Cho nguyên tử khối: 

H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Mg = 24, Fe = 64, Fe = 56, Cl = 35,5, Cr = 52, Al = 27, Na = 23, K = 39, Zn = 65, Mn = 55.

Câu 1: Cho 1 lá sắt vào dung dịch chứa 1 trong những muối sau: ZnCl2 (1); CuSO4 (2); Pb(NO3)2 (3); NaNO3 (4); MgCl2 (5); AgNO3 (6). Số trường hợp xảy ra phản ứng là

 A. 5.

 B. 3.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 2: Không thể điều chế trực tiếp FeCl3 trong phòng thí nghiệm bằng cách thực hiện phản ứng nào sau đây ?

 A. Fe2O3 + HCl.

 B. FeCl2 + Cl2.

 C. Fe + HCl.

 D. Fe + Cl2.

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hoá: Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3) (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

 A. HCl, Al(OH)3.

 B. NaCl, Cu(OH)2.

 C. Cl2, NaOH.

 D. HCl, NaOH.

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch X và không thấy có khí thoát ra. Oxit đó là

 A. Fe2O3.

 B. FeO.

 C. Fe3O4.

 D. A và C.

Câu 5: Cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí (chứa nitơ) là

 A. 4.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 5.

Câu 6: Khi hòa tan Fe vào dung dịch HNO3 loãng sinh ra NO thì chất bị khử là

 A. Fe.

 B. Ion NO3.

 C. Ion H+.

 D. H2O.

Câu 7: Quặng sắt nào sau đây có hàm lượng sắt lớn nhất ?

 A. Manhetit.

 B. Hematit.

 C. Pirit sắt.

 D. Xiđerit.

Câu 8: Cho các chất sau: Cr, CrO, Cr(OH)2, CrO3, Cr(OH)3. Có bao nhiêu chất thể hiện tính chất lưỡng tính ?

 A. 3.

 B. 1.

 C. 4.

 D. 2.

Câu 9: Cho chuỗi phản ứng : MCl2 → M(OH)2 → M(OH)3 → Na[M(OH)4] .Vậy M là kim loại nào sau đây:

 A. Cr.

 B. Zn.

 C. Fe.

 D. Al.

Câu 10: Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Na2Cr2O7 được dd X, ta quan sát được sự chuyển màu của dung dịch như sau:

 A. Từ vàng sang da cam.

 B. Từ da cam sang vàng.

 C. Từ không màu sang da cam.

 D. Từ không màu sang vàng.

Câu 11: Để phân biệt dung dịch CrCl3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch

 A. Na2SO4.

 B. KHSO4.

 C. KOH.

 D. NaNO3.

Câu 12: Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch muối CrCl3, nếu thêm tiếp dung dịch brom thì thu được sản phẩm có chứa crom là

 A. CrO2.

 B. Cr(OH)3.

 C. Na2Cr2O7.

 D. Na2CrO4.

Câu 13: Cho Cu tác dụng với:

 (1) dd HCl + NaNO3;

 (2) dd KNO3;

 (3) khí clo;

 (4) dd AgNO3;

 (5) dd FeCl2;

 (6) dd KOH;

 (7) dd FeCl3;

 (8) dd HNO3;

 (9)(H2SO4 (l) + O2) . Cu tác dụng được với bao nhiêu chất?

 A. 6.   B. 5.   C. 3.   D. 4.

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

 A. 2x = y + 2z.

 B. x = y – 2z.

 C. 2x = y + z.

 D. y = 2x.

Câu 15: Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch FeCl3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho Y tác dụng với HCl không thấy khí thoát ra. Như vậy trong dung dịch X có chứa:

 A. FeCl2, FeCl3, H2O.

 B. CuCl2, FeCl2, H2O.

 C. CuCl2, H2O, FeCl3.

 D. FeCl3, H2O.

Câu 16: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 65 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là

 A. 40,5 gam.

 B. 67,5 gam.

 C. 33,75 gam.

 D. 54,0 gam.

Câu 17: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (nóng, dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu được 45,6 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là

 A. 6,72.

 B. 20,16

 C. 13,44.

 D. 3,36.

Câu 18: Khử 16g Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao thu được một hỗn hợp rắn X gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe. Cho X tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y. sau khi cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là

 A. 18g.

 B. 30g.

 C. 40g.

 D. 25g.

Câu 19: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 1,792 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

 A. 16,0 gam.

 B. 8,0 gam.

 C. 5,6 gam.

 D. 16,32 gam.

Câu 20: Hỗn hợp A gồm Fe3O4, FeO, Fe2O3 mỗi oxit đều có 0,6 mol. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp A là

 A. 9,62 lit.

 B. 8 lit.

 C. 14,4 lit.

 D. 9,6 lit.

Câu 21: Cho 28 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng hoàn toàn và vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 2,5M. Khối lượng muối thu được là

 A. 67,0 gam.

 B. 86,8 gam.

 C. 43,4 gam.

 D. 68,0 gam.

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol FeO vào dd HCl dư thu được dd A. Cho NaOH dư vào dd A thu được kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn, m có giá trị là

 A. 16g.

 B. 32g.

 C. 48g.

 D. 52g.

Câu 23: Hòa tan 2,24 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,4 M , thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3) ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 A. 18,3.

 B. 8,61.

 C. 7,36.

 D. 9,15.

Câu 24. Cho phương trình phản ứng : a X + b Y(NO3)a → a X(NO3)b + b Y. Biết dung dịch Y(NO3)a có màu xanh. Hai kim loại X, Y lần lượt là

 A. Cu, Fe.

 B. Cu, Ag.

 C. Zn, Cu.

 D. Ag, Cu.

Câu 25: Dung dịch nào dưới đây không hoà tan được Cu?

 A. Dung dịch FeCl3.

 B. Dung dịch H2SO4 loãng.

 C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 + HCl.

 D. Dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Câu 26: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?

 A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4.

 B. H2 + CuO → Cu + H2O.

 C. CuCl2 → Cu + Cl2.

 D. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2.

Câu 27: Cho 150ml dd FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 A. 43,05.

 B. 59,25.

 C. 16,20.

 D. 57,4.

Câu 28: Hoà tan 12,8 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

 A. 2,24.

 B. 3,36.

 C. 4,48.

 D. 6,72.

Câu 29: Cho 28,8g Cu vào 500ml dd NaNO3 1M sau đó thêm vào 500ml dd HCl 2M thấy có khí NO bay ra, thể tích NO (đkc) là

 A. 2,24 l.

 B. 4,48 l.

 C. 6,72 l.

 D. 5,6 l.

Câu 30: Hòa tan hết 8,65g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn, Fe bằng dd H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí ở đktc và 37,45g muối sunfat khan. Giá trị của V là

 A. 1,344.

 B. 1,008.

 C. 1,12.

 D. 6,72.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. B

 Fe + ZnCl2 → không phản ứng.

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

 Fe + NaNO3 → không phản ứng

 Fe + MgCl2 → không phản ứng

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Câu 2. C

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 3. C

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 4. A

Do trong Fe2O3, sắt đã đạt số oxi hóa cao nhất.

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 5. A

Các hợp chất của Fe, trong đó Fe chưa đạt số oxi hóa cao nhất khi tác dụng với HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí (chứa nitơ).

→ Các chất thỏa mãn yêu cầu bài toán: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2.

Câu 6. B

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 7. A

Manhetit: Fe3O4 có hàm lượng sắt lớn nhất.

Câu 8. B

Chất có tính lưỡng tính là: Cr(OH)3.

Câu 9. A

 CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 ↓ + 2NaCl

 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

 Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

Câu 10. B

 Cr2O72- (da cam) + OH ⇌ 2CrO42- (vàng) + H+

Câu 11. C

Dùng NaOH làm thuốc thử

+ Xuất hiện kết tủa trắng xanh, trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ → FeCl2

 FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ trắng xanh + 2KCl

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ

+ Xuất hiến kết tủa lục xám, sau đó KOH dư, kết tủa tan dần → CrCl3

 CrCl3 + 3KOH → Cr(OH)3 ↓lục xám + 3KCl

 Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

Câu 12. D

CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 ↓lục xám + 3NaCl

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Câu 13. A

Các trường hợp phản ứng với Cu là: dd HCl + NaNO3 (1); khí clo (3); dd AgNO3 (4); dd FeCl3(7); dd HNO3(8); (H2SO4(l) + O2) (9).

Câu 14. C

Theo bài ra, Fe hết, chất tan duy nhất thu được là FeCl2.

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

→ x = 0,5 y + 0,5 z hay 2x = y + z.

Câu 15. B

Theo bài ra, kết thúc phản ứng còn Cu dư. Vậy X không thể chứa FeCl3

→ loại A, C và D

Câu 16. C

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 17. C

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 18. C

Cho X tác dụng hết với lượng dư H2SO4 đặc, nóng nên muối thu được chỉ có: Fe2(SO4)3

Bảo toàn Fe có:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 19. D

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 20. D

Ta có: nO(A) = 0,6.4 + 0,6 + 0,6.3 = 4,8 mol

nHCl = 2.nO = 2.4,8 = 9,6 mol

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 21. D

Ta có: nO (oxit) = naxit = 0,5 mol

→ mmuối = mKL + mgốc axit = (28 – 0,5.16) + 0,5.96 = 68 gam.

Câu 22. B

Theo bài ra, khi nung chất rắn B ngoài không khí thu được chất rắn là Fe2O3.

Bảo toàn Fe có: 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 23. A

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Dung dịch X gồm: HCl  = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư vào X có phản ứng:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 24. C

Dung dịch Y(NO3)a có màu xanh → Y là Cu

Theo phương trình hóa học có tính khử của X > Y.

Vậy X và Y lần lượt là Zn và Cu.

Câu 25. B

Cu không tác dụng với H2SO4 loãng.

Câu 26. A

Phương pháp thủy luyện: dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối.

Câu 27. B

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 28. C

Bảo toàn electron có:

2.nCu = 2.nkhí → nkhí = nCu = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 29. D

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Câu 30. D

Ta có: mmuối = mKL + mgốc axit → mgốc axit = 37,45 – 8,65 = 28,8 gam.

nkhí = naxit = ngốc axit = mol

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *