Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học – Đề 45

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa học – Đề 43

Bộ đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 bao bồm nhiều đề thi từ các trường khác nhau, có bảng ma trận và đề cương ôn tập kèm theo đáp án chi tiết để các bạn học sinh có thể tham khảo cũng như đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Bộ đề thi giúp các em học sinh củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đề thi Hóa học 12 Giữa kì 2 trắc nghiệm năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Cho nguyên tử khối: 

H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Mg = 24, Fe = 64, Fe = 56, Cl = 35,5, Cr = 52, Al = 27, Na = 23, K = 39, Zn = 65, Mn = 55.

Câu 1: Crom không tan được trong dung dịch

 A. H2SO4 đặc, nguội.

 B. HNO3 đặc, nóng.

 C. HCl đặc.

 D. HBr đặc, nguội.

Câu 2: Đốt Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Thành phần của chất rắn đó là

 A. FeCl2 và FeCl3.

 B. Fe, FeCl2, FeCl3.

 C. FeCl2 và Fe.

 D. FeCl3 và Fe.

Câu 3: Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dung dịch: FeCl2, FeCl3, CrCl3, CuCl2 là

 A. Dung dịch H2SO4 loãng.

 B. Quỳ tím.

 C. Dung dịch Ba(OH)2 dư.

 D. Dung dịch HCl.

Câu 4: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là

 A. 20.

 B. 80.

 C. 60.

 D. 40.

Câu 5: Khối lượng K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0,6 mol FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng là

 A. 26,4 gam.

 B. 29,4agam.

 C. 27,4 gam.

 D. 28,4 gam.

Câu 6: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là

 A. 50,67%.

 B. 36,71%.

 C. 66,67%.

 D. 20,33%.

Câu 7: Cho 5,2 gam Cr tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). V có giá trị là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 2,24.

 D. 4,48.

Câu 8: Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể luyện được 800 tấn gang có hàm lượng 95%? Biết lượng Fe hao hụt trong sản xuất là 1%.

 A. 5213,61 tấn.

 B. 1325,16 tấn.

 C. 3512,61 tấn.

 D. 2351,16 tấn.

Câu 9: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3?

 A. Tính khử.

 B. Tính bazơ.

 C. Tính oxi hoá.

 D. Tính axit.

Câu 10: Hoà tan hỗn hợp 3 kim loại gồm Al, Fe và Cr vào dung dịch NaOH dư, thu được 6,72L khí và 10,8g chất rắn. Cho chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 4,48L khí. Các chất khí đo ở đktc. Hàm lượng %Cr có trong hỗn hợp ban đầu là

 A. 35,21.

 B. 33,33.

 C. 32,1.

 D. 34,57.

Câu 11: Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 . Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối ?

 A. Cu, Fe.

 B. Cu.

 C. Ag .

 D. Fe.

Câu 12: Khi cho bột sắt dư vào dd AgNO3, hãy cho biết có những phản ứng nào sau đây xảy ra?

 Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓(1)

 Fe + 3Ag+ → Fe3+ + 3Ag↓(2)

 Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ (3)

 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓(4)

 A. (1) (4) và (3).

 B. (2) và (3).

 C. (1).

 D. Đáp án khác.

Câu 13: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

 A. 3,20.

 B. 3,84.

 C. 1,92.

 D. 0,64.

Câu 14: Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của sắt?

 A. Có tính nhiễm từ.

 B. Màu trắng xám, giòn, dễ rèn.

 C. Kim loại nặng.

 D. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Câu 15: Các số oxi hoá đặc trưng của Crom trong hợp chất là

 A. +2, +4, +6.

 B. +2, +3, +6.

 C. +3, +4, +6.

 D. +1, +2, +4, +6.

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

 A. 5,81 gam.

 B. 6,81 gam.

 C. 4,81 gam.

 D. 3,81 gam.

Câu 17:Dãy chất nào sau đây phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và KOH?

 A. ZnO, CrO3, Cr(OH)2.

 B. ZnO, CrO3, Cr(OH)3.

 C. ZnO, Cr2O3, Cr(OH)2.

 D. Cr2O3, ZnO, Cr(OH)3.

Câu 18: Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

 A. Pirit chứa FeS2.

 B. Manhetit chứa Fe3O4.

 C. Xiđerit chứa FeCO3.

 D. Hematit nâu chứa Fe2O3.

Câu 19: Phản ứng nào sau đây không đúng?

 A. 2FeO + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

 B. Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + 4H2O.

 C. 2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

 D. 6FeCl2 + 3Br2 → 2FeBr3 + 4FeCl3.

Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau : chất X + H2SO4 → FeSO4 + SO2 + H2O. Hãy cho biết, chất X có thể là chất nào trong số các chất sau:

 A. FeSO3.

 B. Fe.

 C. FeS.

 D. Tất cả đều thoả mãn.

Câu 21: Chọn câu đúng:

 A. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam.

 B. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng.

 C. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng.

 D. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam.

Câu 22: Biết cấu hình của Fe là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn là

 A. Ô: 20, chu kì: 3, nhóm VIIIA.

 B. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm VIIIB.

 C. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm IIA.

 D. Ô: 25, chu kì: 3, nhóm IIB.

Câu 23: Khi đốt Fe với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có oxi thu được chất X. Hãy cho biết công thức của X.

 A. FeS.

 B. FeS2.

 C. Fe2S3.

 D. Cả hỗn hợp 3 chất.

Câu 24: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong

 A. AgNO3 dư.

 B. NaOH dư.

 C. HCl dư.

 D. NH3 dư.

Câu 25: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí thu được tăng thêm so với khối lượng khí ban đầu 4,8 gam. Công thức của oxit sắt là

 A. Fe2O3.

 B. FeO.

 C. FeO2.

 D. Fe3O4.

Câu 26: Thứ tự một số cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là

 A. Mg, Fe2+, Ag.

 B. Fe, Cu, Ag+.

 C. Mg, Cu, Cu2+.

 D. Mg, Fe, Cu.

Câu 27: Phản ứng nào sau đây đã được viết không đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 28: Xét phương trình phản ứng:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2) Hai chất X, Y lần lượt là

 A. HCl, FeCl3.

 B. AgNO3 dư, Cl2.

 C. FeCl3 , Cl2.

 D. Cl2 , FeCl3.

Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất(đktc). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là

 A. 0,03 mol và 0,03 mol.

 B. 0,01 mol và 0,03 mol.

 C. 0,03 mol và 0,02 mol.

 D. 0,02 mol và 0,03 mol.

Câu 30: Tìm câu phát biểu đúng:

 A. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

 B. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử và tính oxi hoá.

 C. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính oxi hoá .

 D. Fe chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. A

Crom bị thụ động hóa trong H2SO4 đặc, nguội.

Câu 2. D

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Do Cl2 thiếu nên Fe dư, hỗn hợp sau phản ứng gồm: FeCl3 và Fe dư.

Câu 3. C

Dùng Ba(OH)2 dư

+ Có kết tủa xanh → CuCl2

 Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2 (↓ xanh)

+ Có kết tủa nâu đỏ → FeCl3

 Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3 (↓ nâu đỏ)

+ Có kết tủa trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ.

 Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2 (↓ trắng xanh)

 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3 (↓ nâu đỏ)

+ Có kết tủa màu lục xám xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần trong Ba(OH)2 dư.

 Cr3+ + 3OH → Cr(OH)3 (↓ lục xám)

 Cr(OH)3↓ + OH → CrO2 + 2H2O

Câu 4. D

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 5. B

Bảo toàn electron có: Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Khối lượng KMnO4 là: m = 0,1.294 = 29,4 (gam)

Câu 6. B

Gọi số mol Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 trong X lần lượt là x, y và z (mol)

mx = 41,4 gam → 160x + 152y + 102z = 41,4 (1)

Cho X tác dụng với NaOH đặc dư, có Fe2O3 không phản ứng

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Khử X bằng Al có Fe2O3 và Cr2O3 phản ứng:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 7. C

Bảo toàn electron có: 3.nCr = 3.nkhí → nkhí = nCr = 0,1 (mol)

→ Vkhí = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 8. B

Lượng Fe hao hụt trong sản xuất là 1% nên H = 99%.

Khối lượng sắt có trong 800 tấn gang chứa 95% sắt là : 800.95% = 760 (tấn).

Khối lượng sắt thực tế cần phải có là : Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2) = 767,68 (tấn).

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Khối lượng quặng manhetit cần dùng là : Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2) = 1325,163 (tấn).

Câu 9. B

 FeO; Fe2O3: oxit bazơ

 Fe(OH)2, Fe(OH)3: bazơ.

Câu 10. C

Gọi số mol Al, Fe và Cr trong hỗn hợp lần lượt là x, y và z (mol)

Cho hỗn hợp kim loại vào NaOH dư chỉ có Al phản ứng

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

→ x = 0,2 (mol) (1)

Chất rắn sau phản ứng gồm Fe và Cr

→ 56y + 52z = 10,8 (2)

Cho Fe và Cr tác dụng với HCl có phản ứng:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 11. B

 Cu + Cu(NO3)2 → không phản ứng

 Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

Câu 12. C

Do bột sắt dư, nên sản phẩm thu được là Fe2+ và Ag.

Câu 13. C

Ta có các phương trình:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Dung dịch X có: Fe(NO3)2: 0,06 mol và Fe(NO3)3 0,06 mol

Cho Cu vào X có phản ứng:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 14. B

Sắt dẻo.

Câu 15. B

Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 trong đó số oxi hóa đặc trưng là +2; +3; +6.

Câu 16. B

Ta có: nO (oxit) = naxit = 0,05 (mol)

mKL (oxit) = moxit – mO (oxit) = 2,81 – 0,05.16 = 2,01 (gam)

mmuối = mKL + mgốc axit = 2,01 + 0,05.96 = 6,81 (gam).

Câu 17. D

A, B sai do CrO3 là oxit axit không tác dụng với HCl.

C sai do Cr(OH)2 không có tính lưỡng tính, không tác dụng được với NaOH.

Câu 18. D

Hemantit nâu: Fe2O3.nH2O.

Câu 19. B

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O.

Câu 20. A

FeSO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + SO2 + H2O.

Câu 21. D

2CrO42- (vàng) + 2H+ ⇌ Cr2O72- (da cam) + H2O

Câu 22. B

Fe ở ô 26 do (z = 26); chu kỳ 4 (do có 4 lớp electron); nhóm VIIIB (do có 8 electron hóa trị, nguyên tố d).

Câu 23. A

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 24. C

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 25. A

Khối lượng khí tăng lên so với ban đầu chính là khối lượng O trong oxit.

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Đặt công thức oxit sắt là FexOy. Ta có:

x : y = nFe : nO = 0,2 : 0,3 = 2 : 3.

Vậy oxit sắt là: Fe2O3.

Câu 26. D

Câu 27. C

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 28. C

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 12 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 29. D

Gọi số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol)

nhh = 1,04 gam → 56x + 24y = 1,84 (1)

Bảo toàn electron có: 3.nFe + 2.nMg = 3.nNO → 3x + 2y = 0,12 (2)

Từ (1) và (2) có: x = 0,02 và y = 0,03.

Câu 30. B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *