Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 7

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 6

Tuyển tập Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao. Bộ đề thi này sẽ được cập nhật liên tục theo từng năm về cấu trúc các đề thi mới nhất.

Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (A > 0; ω > 0). Pha của dao động ở thời điểm t là

A. ω

B. cos(ωt+φ)

C. (ωt+φ)

D. φ

Câu 2: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và thời gian là một:

A. Đường thẳng dốc xuống

B. Đường thẳng dốc lên

C. Đường elip

D. Đường hình sin

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là:

A. 1cm

B. 1,5cm

C. 0,5cm

D. −1cm

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình li độ x = 5cosπt (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng:

A. π(cm/s)

B. 5/π(cm/s)

C. 5π(cm/s)

D. 5(cm/s)

Câu 5: Sóng ngang là:

A. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương song song với phương truyền sóng

D. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo cả hai phương vuông góc và song song với phương truyền

Câu 6: Chọn phát biểu sai khi có sóng truyền qua: 

A. Các phần tử của môi trường chỉ dao động quanh vị trí cân bằng 

B. Pha dao động của chúng được truyền đi 

C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động 

D. Các phần tử chuyển dời theo sóng

Câu 7: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110m/s và có bước sóng 0,25m. Tần số của sóng đó là: 

A. 50Hz 

B. 220Hz 

C. 440Hz 

D. 27, 5Hz

Câu 8: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8Hz đến 13Hz.

A. 8,5Hz 

B. 10Hz 

C. 12Hz 

Câu 9: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li dộ dao động của phần tử tại M là 3cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3cm. Biên độ dao động sóng bằng 

A. 6cm 

B. 3cm 

C. Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 

D. Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 

Câu 10: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(ωt+φ1) và x2 = A2cos(ωt+φ2). Biên độ dao động A của vật được xác định bởi công thức nào sau đây?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động thành phần lần lượt là: Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Biên độ dao động của vật là:

A. 7cm

B. 10cm

C. 5,6cm

D. 9,85cm

Câu 12: Thuật ngữ âm “trầm” , “bổng” chỉ đặc tính nào của âm dưới đây? 

A. Ngưỡng của tai 

B. Âm sắc 

C. Độ cao 

D. Độ to

Câu 13: Một dây đàn dài 15cm, khi gảy phát ra âm cơ bản với tốc độ truyền sóng trên dây là 300m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Bước sóng của âm phát ra trong không khí là:

A. 0,5m 

B. 1,24m 

C. 0,34m 

D. 0,68m

Câu 14: Dao động tắt dần là dao động có:

A. Li độ giảm dần theo thời gian

B. Thế năng luôn giảm theo thời gian

C. Biên độ giảm dần theo thời gian

D. Pha dao động luôn giảm dần theo thời gian

Câu 15: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 16: Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng là 0,5Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván bị rung lên mạnh nhất?

A. 8 bước.

B. 6 bước.

C. 4 bước.

D. 2 bước.

Câu 17: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên biên độ của nó giảm đi 10%. Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là:

A. 6,3%

B. 81%

C. 19%

D. 27%

Câu 18: Đặc trưng vật lí nào của âm liên quan đến độ cao của âm? 

A. Tần số âm 

B. Cường độ âm 

C. Mức cường độ âm 

D. Đồ thị âm

Câu 19: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là: 

A. Âm thanh 

B. Nhạc âm. 

C. Hạ âm. 

D. Siêu âm.

Câu 20: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào các yếu tố 

A. Cường độ âm, độ to của âm 

B. Tính đàn hồi, mật độ môi trường và nhiệt độ của môi trường 

C. Tần số âm và nhiệt độ môi trường 

D. Tần số âm và cường to của âm

Câu 21: Con lắc đơn có chiều dài l, trong khoảng thời gian Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 thực hiện được 40 dao động. Nếu tăng chiều dài dây của dây treo thêm 19 cm, thì cũng trong khoảng thời gian trên con lắc chỉ thực hiện được 36 dao động. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:

A. l=64cm

B. l=19cm

C. l=36cm

D. l=81cm

Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu kì T1. Tại nơi có gia tốc trọng trường là Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 Khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo bị vướng đinh tại vị trí 0,5l và con lắc tiếp tục dao động. Xác định chu kì dao động của con lắc đơn khi này?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 23: Con lắc lò xo đang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật đi qua:

A. Vị trí mà lò xo có chiều dài lớn nhất.

B. Vị trí mà lò xo không bị biến dạng

C. Vị trí mà lực đàn hồi bằng không.

D. Vị trí cân bằng.

Câu 24: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa:

A. Cơ năng tỉ lệ thuận với li độ dao động

B. Cơ năng tỉ lệ nghịch với bình phương biên độ dao động

C. Cơ năng tỉ lệ nghịch với độ cứng của con lắc lò xo

D. Cơ năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động

Câu 25: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 26: Tần số dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:

A. Chiều dài của con lắc lò xo

B. Biên độ của dao động

C. Điều kiện kích thích ban đầu

D. Khối lượng của vật nặng

Câu 27: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng

A. 8 cm.

B. 14 cm.

C. 10 cm.

D. 12 cm.

Câu 28: Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi cố định có 2 bụng sóng khi: 

A. Chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng. 

B. Chiều dài bước sóng gấp đôi chiều dài của dây. 

C. Chiều dài của dây bằng bước sóng. 

D. Chiều dài bước sóng bằng một số lẻ chiều dài của dây.

Câu 29: Một sợi dây AB dài 50cm. Đầu A dao động với tần số Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Đầu B cố định. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. Hỏi điểm M cách A một khoảng 3,5cm là nút hay bụng thứ mấy kể từ A và trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng kể cả A và B.

A. M là nút số 4, trên dây có 50 nút – 50 bụng. 

B. M là bụng số 4, trên dây có 50 nút – 50 bụng. 

C. M là nút số 4, trên dây có 50 nút – 51 bụng. 

D. M là bụng số 4, trên dây có 51 nút – 50 bụng.

Câu 30: Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng: 

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 31: Một sợi dây đàn hồi dài 30cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây với bước sóng 20cm và biên độ dao động của điểm bụng là 2cm. Số điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ 6mm là 

A. 8 

B. 6 

C. 3 

D. 4

Câu 32: Thế nào là 2 sóng kết hợp? 

A. Hai sóng chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ. 

B. Hai sóng luôn đi kèm với nhau. 

C. Hai sóng có cùng phương, tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

D. Hai sóng có cùng bước sóng và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn

Câu 33: Trong giao thoa sóng trên mặt nước, ta quan sát được hệ vân giao thoa gồm các gợn sóng có dạng: 

A. Parabol 

B. Elip 

C. Hyperbol 

D. Vòng tròn

Câu 34: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng 

A. là sóng ngang.            

B. có bản chất sóng.  

C. gồm các hạt phôtôn.  

D. là sóng dọc.

Câu 35: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng  . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 36: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng dao động với cùng biên độ cùng tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ các vân đối xứng. Bây giờ nếu biên độ của một nguồn giảm xuống nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn lại thì: 

A. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, hình dạng và vị trí của các vân giao thoa không thay đổi. 

B. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, vị trí các vân không đổi nhưng vân cực tiểu ℓớn hơn và cực đại cũng lớn hơn. 

C. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, nhưng vị trí các vân cực đại và cực tiểu đổi chỗ cho nhau. 

D. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, vị trí các vân không đổi nhưng vân cực đại giảm xuống, vân cực tiểu tăng lên.

Câu 37: Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một tiếng truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang, hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Tốc độ truyền âm trong gang là 

A. 180m/s. 

B. 3194m/s. 

C. 1452m/s.      

D. 2365m/s.

Câu 38: Một xưởng cơ khí có đặt các máy giống nhau, mỗi máy khi chạy phát ra âm có mức cường độ âm 80 dB. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm của xưởng không được vượt quá 90 dB. Có thể bố trí nhiều nhất là bao nhiêu máy như thế trong xưởng. 

A. 20 máy                                     

B. 5 máy                                   

C. 10 máy                                

D. 15 máy

Câu 39: Tại một vị trí, nếu cường độ âm là I thì mức cường độ âm là L, nếu cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm tăng lên bao nhiêu? 

A. 1000dB        

B. 30dB  

C. 30B                    

D. 1000B

Câu 40: Chọn phát biểu sai trong các phương án sau:

A. Dao động điều hòa thì tuần hoàn

B. Dao động là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng

C. Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm tan (hay cotan) của thời gian

 

D. Dao động tuần hoàn là dao động mà rạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau xác định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *