Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 4

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 3

Hi vọng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức, rèn luyện và nâng cao khả năng giải bài tập Vật lí nhanh và chính xác để tự tin đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng này. Chúc các em ôn thi thật tốt!

Câu 1: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Tại thời điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng:

A. 0,5m/s

B. 1m/s

C. 2m/s

D. 3m/s

Câu 2: Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10πt + π) cm. Li độ của vật khi pha dao động bằng (-60o) là:

A. −3cm

B. 3cm

C. 4,24cm

D. −4,24cm

Câu 3: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là:

A. 2s

B. 30s

C. 0,5s

D. 1s

Câu 4: Một dây đàn chiều dài l, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản (tần số nhỏ nhất) do dây đàn phát ra bằng:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 5: Tại một điểm trên măt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc đô ̣truyền sóng là: 

A. 12m/s 

B. 15m/s 

C. 30m/s 

D. 25m/s

Câu 6: Một lá thép dao động với chu kì T=80ms. Âm do nó phát ra là: 

A. Siêu âm 

B. Hạ âm 

C. Âm nghe được 

D. Không phải sóng âm

Câu 7: Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng cơ trong đất: sóng ngang (N) và sóng dọc (D). Biết rằng vận tốc của sóng (N) là 34,5km/s và của sóng (D) là 8km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng (N) và sóng (D) cho thấy rằng sóng (N) đến sớm hơn sóng (D) là 4 phút. Tâm động đất cách máy ghi là: 

A. 250km 

B. 25km 

C. 5000km 

D. 2500km

Câu 8: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Lấy Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x =  – 3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 10: Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?

A. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần

B. biên độ; tần số góc; gia tốc

C. động năng; tần số; lực

D. biên độ; tần số góc; năng lượng toàn phần

Câu 11: Phương trình dao động của vật có dạng Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Biên độ dao động của vật là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 12: Một sóng cơ truyền dọc trục Ox theo phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Sóng truyền theo

A. Chiều âm của trục Ox với tốc độ 200cm/s 

B. Chiều dương của trục Ox với tốc độ 200cm/s 

C. Chiều dương của trục Ox với tốc độ 2cm/s 

D. Chiều âm của trục Ox với tốc độ 2cm/s

Câu 13: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là: 

A. 4T 

B. 0,5T 

C. T 

D. 2T

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là: 

A. 1,0 cm 

B. 2,0 cm 

C. 4,0 cm 

D. 0,25 cm

Câu 15: Một sóng cơ có tần số Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, truyền dọc theo sợi dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v = 5m/s . Bước sóng là:

A. 1m 

B. 0,318m 

C. 0,318m 

D. 3,14m

Câu 16: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 – 5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10 – 12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

A. 70B 

B. 0,7B 

C. 0,7dB 

D. 70dB

Câu 17: Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32cm với hai đầu cố định. Tần số dao động của dây là 50Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có: 

A. 5 nút sóng, 4 bụng sóng 

B. 4 nút sóng, 4 bụng sóng 

C. 9 nút sóng, 8 bụng sóng 

D. 8 nút sóng, 8 bụng sóng

Câu 18: Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là:

A. 4cm

B. 8cm

C. 16cm

D. 2cm

Câu 19: Kết luận nào sau đây không đúng? Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với tần số f thì

A. vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f.

B. gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f.

C. động năng biến thiên tuần hoàn với tần số f.

D. thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số 2f.

Câu 20: Cơ năng của chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với

A. chu kì dao động.

B. biên độ dao động.

C. bình phương biên độ dao động.

D. bình phương chu kì dao động.

Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật dao động với phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 thì cơ năng là W1. Khi vật dao động với phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 cm thì cơ năng là 3W1 . Khi dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa trên thì cơ năng của vật là:

A. 4W

B. W1

C. 3W1

D. W1

Câu 23: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, với t tính bằng giây. Tần số của sóng này bằng:

A. 20Hz 

B. 5Hz 

C. 15Hz 

D. 10H

Câu 24: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Tốc độ truyền sóng và biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu có biên độ dao động là:

A. 4cm 

B. 0mm 

C. 4mm 

D. 8mm

Câu 25: Sóng cơ truyền được trong các môi trường: 

A. khí, chân không và rắn. 

B. lỏng, khí và chân không. 

C. chân không, rắn và lỏng. 

D. rắn, lỏng và khí

Câu 26: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài.Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng :

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

A. 1,2cm

B. 0,6cm

C. 2,4cm

D. 0,3cm

Câu 27: Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục Ox có phương trình dao động Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vào thời điểm t = 0.0125s, sóng truyền qua vị trí x = 4,5cm với tốc độ truyền sóng v. Giá trị của v bằng:

A. 100cm/s 

B. 4, 44cm/s 

C. 444mm/s 

D. 100mm/s

Câu 28: Một người đứng cách nguồn âm S một đoạn d. Nguồn này phát sóng cầu. Khi người đó đi lại gần nguồn âm 50m thì thấy mức cường độ âm tăng thêm 3dB. Khoảng cách d là : 

A. 22,5m 

B. 29,3m 

C. 222m 

D. 171m

Câu 29: Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 2s, trong 2s vật đi được quãng đường 40cm. Khi t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 30: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ được gọi là:

A. tần số dao động.

B. chu kì dao động.

C. chu kì riêng của dao động.

D. tần số riêng của dao động

Câu 31: Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:

A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

C. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.

D. Quỹ đạo là một đường hình sin.

Câu 32: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc α thì lực căng dây bằng trọng lực của vật. Giá trị Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 bằng:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 33: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

A. Vận tốc luôn trễ pha Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 so với gia tốc.

B. Gia tốc sớm pha π  so với li độ.

C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.

D. Vận tốc luôn sớm pha Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12; so với li độ.

Câu 34: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

A. cùng pha với vận tốc.

B. ngược pha với vận tốc.

C. sớm pha Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 so với vận tốc.

D. trễ pha Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 so với vận tốc.

Câu 35: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là:

A. đường parabol.

B. đường tròn.

C. đường elip

D. đường hypebol

Câu 36: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là: 

A. 12m/s 

B. 30m/s 

C. 25m/s 

D. 15m/s

Câu 37: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12, vận tốc truyền sóng 3 m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A, dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :

A. 5,28 cm      

B. 10,56 cm 

C. 12 cm  

D. 30 cm

Câu 38: Sóng ngang là:

A. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương song song với phương truyền sóng

D. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo cả hai phương vuông góc và song song với phương truyền

Câu 39: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau. 

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc. 

C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang. 

D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

Câu 40: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?

A. Tốc độ truyền sóng 

B. Tần số sóng 

C. Bước sóng. 

D. Năng lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *