Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 18

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2022 – Đề 17

Hi vọng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lý sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức, rèn luyện và nâng cao khả năng giải bài tập Vật lí nhanh và chính xác để tự tin đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng này. Chúc các em ôn thi thật tốt!

Câu 1. Gọi N0 là số hạt nhân của một chất phóng xạ ở thời điểm t = 0 và λ là hằng số phóng xạ của nó. Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân chưa phân rã của chất phóng xạ ở thời điểm t là

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, có khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân có khối lượng m. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức

A. ΔE = (m0 – m).c2.    

B. ΔE = m0.c2.

C. ΔE = m.c2.    

D. ΔE = (m0 – m).c.

Câu 3. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

A. Phản ứng nhiệt hạch

B. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng

C. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra bé hơn tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng

D. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra bằng tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng

Câu 4. Trong các phân rã α, β và γ thì hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã:

A. γ

B. Cả 3 phân rã α, β và γ hạt nhân mất năng lượng như nhau

C. α

D. β

Câu 5. Quá trình biến đổi phóng xạ của một chất phóng xạ:

A. Phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp

B. Xảy ra như nhau trong mọi điều kiện

C. Phụ thuộc vào chất đó ở trạng thái đơn chất hay thành phần của một hợp chất

D. Phụ thuộc vào chất đó thể rắn hay thể khí

Câu 6. Hạt nhân Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) biến đổi thành hạt nhân Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) do phóng xạ

A. β+.   

B. α và β.

C. α.    

D. β

Câu 7. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. tính riêng cho hạt nhân ấy.

B. của một cặp prôtôn-prôtôn.

C. tính cho một nuclôn.

D. của một cặp prôtôn-nơtron.

Câu 8. Hạt nhân Uranium có 92 proton và tổng cộng 143 notron, kí hiệu nhân là:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 9. Trong phóng xạ α thì hạt nhân con:

A. Lùi 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

B. Tiến 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

C. Lùi 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

D. Tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

Câu 10. Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã là:

A. 20 ngày   

B. 5 ngày

C. 24 ngày    

D. 15 ngày

Câu 11. Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ Coban Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) , có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm. Sau bao lâu số lượng Coban còn 10g:

A. ≈ 35 năm    

B. ≈ 33 năm

C. ≈ 53,3 năm    

D. ≈ 55,11 năm

Câu 12. 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 mg 238U và 2,315mg 206Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố Chì và tất cả lượng chì chứa trong đó đều là sản phẩm của phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện này là:

A. gần 2,5.106 năm.    

B. gần 3,5.108 năm.

C. gần 3.107 năm.    

D. gần 6.109 năm.

Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân: Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Hạt nhân X là:

A. β 

B. β+

C. α

D. γ

Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân: Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Hạt nhân X và năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam Heli theo phản ứng trên. Cho số Avôgađrô NA = 6,02.1023 (nguyên tử/mol).

A. X Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) D,E = 26,488.1023 (MeV)

B. X Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) T,E = 2,65.1024 (MeV)

C. X Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) T,⁡E = 25,23.1023 (MeV)

D. X Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) D,E = 6,5.1024 (MeV)

Câu 15. Biết khối lượng của các nguyên tử hyđrô, nhôm Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) và của nơtron lần lượt là mH = 1,007825u; mAl = 25,986982u; mn = 1,008665u và 1u = 931,5MeV/c2.

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân nhôm sẽ là:

A. 8,15MeV/nuclôn.    

B. 205,5MeV.

C. 211,8MeV.    

D. 7,9MeV/nuclon.

Câu 16. 〖 Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876u, mHe = 4,002603u, mX = 205,974468u và 1u = 931,5MeV/c2.

Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu?

A. 1,2.106 m/s   

B. 12.106 m/s

C. 1,6.106 m/s   

D. 16.106 m/s

Câu 17. Hạt nhân Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) phóng xạ và biến thành một hạt nhân Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Độ phóng xạ của một chất sau 25 ngày giảm bớt 29,3%. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó là:

A. 75 ngày    

B. 50 ngày

C. 25 ngày    

D. 100 ngày

Câu 19. Pôlôni 〖 Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) phóng xạ theo phương trình Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Hạt X là

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 20. Sự phân hạch của hạt nhân urani Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là

A. k = 3.    B. k = 6.

C. k = 4.    D. k = 2.

Câu 21. Cho phản ứng hạt nhân: Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng:

A. 15,017 MeV.    

B. 200,025 MeV.

C. 17,498 MeV.    

D. 21,076 MeV.

Câu 22. Người ta dùng prôtôn có động năng KH = 7MeV bắn phá Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) đang đứng yên tạo ra hạt α có động năng Kα = 8MeV và hạt nhân X. Biết rằng vận tốc hạt α bắn ra vuông góc với vận tốc hạt prôtôn. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân tính theo u có giá trị bằng số khối. Động năng hạt nhân X là

A. 6,5MeV    

B. 8MeV

C. 7,5MeV    

D. 7,8MeV

Câu 23. Các lò phản ứng hạt nhân trong các nhà máy điện nguyên tử hoạt động trong chế độ mà hệ số nhân nơtron s phải thỏa mãn:

A. s < 1   

B. s ≥ 1

C. s = 1    

D. s > 1

Câu 24. Ban đầu có √2 gchất phóng xạ 210Po (pôlôni) với chu kỳ bán rã 138 ngày. Sau 69 ngày khối lượng P0 còn lại là:

A. 0,707g    

B. 1g

C. 2g    

D. 0,5g

Câu 25. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất bất kì bằng

A. 3.107 kW.h.    

B. 5.107 kW.h.

C. 2.107 kW.h.    

D. 4.107 kW.h.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Đáp án A

Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân chưa phân rã của chất phóng xạ ở thời điểm t là: N = N0.e-λt

Câu 2. Đáp án A

Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức: ΔE = (m0 – m).c2.

Câu 3. Đáp án C

Phản ứng hạt nhân mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra bé hơn tổng độ hụt khối của các hạt nhân tham gia phản ứng là phản ứng thu năng lượng.

Câu 4. Đáp án C

Trong các phân rã α, β và γ thì hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã α.

Câu 5. Đáp án B

Quá trình biến đổi phóng xạ của một chất phóng xạ xảy ra như nhau trong mọi điều kiện

Câu 6. Đáp án C

Phương trình phóng xạ:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Định luật bảo toàn số khối: 226 = A + 222 → A = 4.

• Định luật bảo toàn điện tích: 88 = Z + 86 → Z = 2.

Do đó Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Đó là phóng xạ α.

Câu 7. Đáp án C

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn.

Câu 8. Đáp án B

Số khối: A = Z + N = 92 + 143 = 235

Vậy kí hiệu hạt nhân là: Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 9. Đáp án A

Trong phóng xạ α thì hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

Câu 10. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 11. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

→ t = Tlog2⁡1 00 = 5,33 log2⁡100 ≈ 35 (năm)

Câu 12. Đáp án B

Tuổi của khối đá hiện nay là:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 13. Đáp án C

Phương trình phản ứng có dạng:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Định luật bảo toàn số khối: 23 + 1 = A + 20 → A = 4

• Định luật bảo toàn điện tích: 11 + 1 = Z + 10 → Z = 2

Vậy Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) Đó là hạt α.

Câu 14. Đáp án A

Phương trình phản ứng hạt nhân:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Định luật bảo toàn số khối: 3 + A = 4 + 1 → A = 2

• Định luật bảo toàn điện tích: 1 + Z = 2 + 0 → Z = 1

• X là Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam Heli theo phản ứng trên là:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) = 1/4. 6,02.1023.17,6 = 26,488.1023 (MeV)

Câu 15.

Năng lượng liên kết của hạt nhân Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

ΔE = [Zmp + (A – Z)mn – mTe]c2

= [13.1,007825 + (26-13).1,008665 – 25,986982]uc2

= 1,12026.931,5(MeV) = 8,15(MeV)

Năng lượng liên kết riêng:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 16. Đáp án D

Năng lượng tỏa ra của phản ứng:

ΔE = (mPo – mHe – mX)c = (209,982876 – 4,002603 – 205,974468)uc2

= 0,005805.931,5(MeV) = 5,4073575(MeV)

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Đáp án B

Gọi N0 là số nguyên tử ban đầu của Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) ; m1, m2 lần lượt là khối lượng Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) và Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) sau 2 chu kì bán rã và N1, N2 ⁡ lần lượt là số nguyên tử Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) và Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) sau 2 chu kì bán rã.

Ta có:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Vì số nguyên tử Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) tạo thành bằng số nguyên tử Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4) đã bị phân rã, do đó:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

→ T = 2t = 50 (ngày)

Câu 19. Đáp án A

• Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 210 = A + 206 → A = 4

• Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 84 = Z + 82 → Z = 2

Vậy hạt X là Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 20. Đáp án D

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối, ta có:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 21. Đáp án C

Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:

ΔE = (mD + mT – me – mn) c2

= [(mp + mn – ΔmD) + (mp + 2mn – ΔmT) -(2mp + 2mn – ΔmHe) – mn] c2

= (ΔmHe – ΔmD – ΔmT) c2 = (0,030382 – 0,009106 – 0,002491).931,5(MeV)

= 17,489(MeV)

Câu 22. Đáp án A

• Phương trình phóng xạ:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 1 + 9 = A + 4 → A = 6

• Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 1 + 4 = Z + 2 → Z = 3

Do đó: X = Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Từ đó:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 23. Đáp án C

Các lò phản ứng hạt nhân trong các nhà máy điện nguyên tử hoạt động trong chế độ mà hệ số nhân nơtron s phải thỏa mãn: s = 1

Câu 24. Đáp án B

Khối lượng P0 còn lại sau 69 ngày là:

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 25. Đáp án B

Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất bất kì là:

E0 = m0.c2 = 2.10-3(3.108)2 ≈ 1,8.1014 (J)

Đề thi Vật Lí lớp 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *