Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 9

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 8

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Toán. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Toán 2021 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

I. Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1.  Hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu

A. F'(x) = -f(x), ∀x ∈ K.

B. f'(x) = F(x),  ∀x ∈ K.  

C.  F'(x) = f(x), ∀x ∈ K    

D. f'(x) = -F(x),  ∀x ∈ K.  

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a; b) và C là hằng số thì [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

B.  Nếu F(x) và G(x) đều là  nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) = G(x).

C. F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a; b)[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)   

D. [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 3. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số y = 2021x là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 4. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số sin2021x là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây sai

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây sai ? 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 7. Để tính ∫x.exdx bạn An đặt u = x và dv = exdx. Khi đó  ∫x.exdx bằng

A. x.ex – ∫exdx      

 

B. x.ex + ∫exdx      

 

C. ex –  ∫xexdx    

 

D.ex –  ∫exdx   

Câu 8. S(x) là một nguyên hàm của hàm số y = 2x. Hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y = 2x , trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = 5 được tính theo công thức 

A. S = S(1) – S(5).    

B. S = S(5) – S(1).    

C. S =(2x) – S(4).    

D. S = S(4) – S(2x).

Câu 9. Cho hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a; b]. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 10. Cho hàm số f(x) liên tục trên [-2; 5] và F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn [-2; 5]. Biết , F(5) = 2. Tính F(-2).

A. 4.               B. 3.            

 

C. 7.               D. -3.

Câu 11. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề). Tính tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề).

A. 4.                       B. 3.          

 

C. 5.                         D. -5.

Câu 12. Cho[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), khi đó tính tích phân[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)bằng

A. 16.                      B. -18.        

 

C. 24.                      D. 10.

Câu 13. Biết [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) . Khi đó [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

A. 1.                           B. 2.            

 

C. 3.                           D. 4.

Câu 14. Biết [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) Khi đó [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)bằng

A. 1.                            B. 2.  

 

C. 5.                            D. 6.

Câu 15. Trong không gian Oxyz cho [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề). Tọa độ của[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

A. (1;-2;0)                         B. (0;1;-2)  

 

C. (1;0;-2.                        D. (0;-2;1).

Câu 16. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 17. Cho phương trình mặt cầu (S): (x – 3)2 + (y + 2)2  + (z – 5)2 = 8. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu 

A. I(3;2;5), R = 8 .        

B. I(3;2;5), R = 2√2. 

C. I(3;- 2;5), R = 2√2   

D. I(3;-2;5), R = 8 . 

Câu 18. Trong không gian tọa độ Oxyz. Cho phương trình mặt phẳng (α): 2x + 4y – 7z -2021 = 0. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – y + z – 5 = 0. Điểm nào trong các phương án dưới đây thuộc mặt phẳng (P).

A. M(2;1;0)                            B.M(2;-1;0).        

 

C. M(-1;-1;6).                            D. M(1;1;5).

Câu 20.  Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α):x – 2y 1+ 5z -4 = 0 . Mặt phẳng nào dưới đây song song với (α)?

A. x – 2y + 5z + 7 = 0.        

B. x + 2y – 5z – 4 = 0.    

C. -x + 2y – 5z + 4.        

D. x – 2y – 5z – 7 = 0.

Câu 21. Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [a; b] thỏa mãn f(1) = 2 và f(2) = 5. Khi đó [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)bằng

A. 1.                            B. 2.          

 

C. 4.                            D. 3.

Câu 22. Họ nguyên hàm của hàm số df(x) = (3x + 1)3

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 23. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số y = sin2x – x3

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 24. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 25. Tìm họ nguyên hàm [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 26. Tính tích phân[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

A. 0.                             B. 1.    

 

C. 2.                             D. 3.

Câu 27. Cho hàm số f(x) liên tục trên khoảng (-2; 3). Gọi F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên khoảng (-2; 3). Tính[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) , biết F(-1) = 1 và F(2) = 4.

A. I = 6.                         B. I = 10.  

 

C. I = 3.                          D. I = 9.

Câu 28. Biết [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề). Giá trị của [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 29. Tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 30. Cho tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), với cách đặt [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)thì tích phân đã cho bằng với tích phân nào sau đây?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 31. Giá trị của[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 32. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)Góc giữa  và  bằng.

A. 60º                             B.90º.    

 

C. 45º                             D. 120º 

Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1;-3;6) và B(-5;1;2) phương trình mặt cầu đường kính AB là:

A. (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z + 4)2 = 17.    

B. (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z – 4)2 = 17.    

C. (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z – 4)2 = √17.    

D. (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z + 4)2 = √17 .

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz.Tìm một vec tơ pháp tuyến [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)của mặt phẳng (α) biết (α) đi qua hai điểm A(-1;5;2) và B(-4;0;3) đồng thời (α) song song với giá của vetơ[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 35. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1011;1;0) và mặt phẳng (P): x – y – √7z + m = 0 ( tham số m). Tính tổng các giá trị của  sao cho d(A;(P)) = 1 ?

A. 2020.                        B. 2026.        

 

C. -2020.                       D. -2026.

II. Phần 2. Tự luận

Câu 1. Tính tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O, cạnh AB = a, BC = a√3. Biết  rằng cạnh bên SA hợp với mặt phẳng đáy (ABCD) một góc 60° và SO là đường cao của hình chóp. Tính thể tích của  khối cầu ngoại tiếp khối chóp nói trên.

Câu 3.

a)  Cho hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) Biết F(x) là một nguyên hàm của f(x) và F(0) = 2021. Tính giá trị biểu thức T = F(-1) + F(1).

b) Cho y = f(x) là hàm số chẵn, liên tục trên R biết đồ thị hàm số y = f(x) đi qua điểm [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) và[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)Tính[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

– HẾT –

I. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1C

2B

3C

4C

5D

6C

7A

8B

9B

10D

11A

12C

13B

14C

15A

16D

17C

18D

19D

20A

21D

22D

23B

24C

25D

26C

27A

28C

29C

30D

31A

32B

33B

34C

35C

                 

II. LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Đáp án C.  

Lời giải

Theo định nghĩa thì hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu F'(x) = f(x), ∀x ∈ K.

Câu 2. Đáp án B.

Lời giải

Nếu F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) = G(x) + C với C là một hằng số.

Câu 3. Đáp án C.

Lời giải

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 4. Đáp án C.

Lời giải       

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 5. Đáp án D.

Lời giải

Câu D[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)sai khi α = 1.

Câu 6. Đáp án C.

Lời giải

F(x), G(x) khác nhau một hằng số C nên mệnh đề C sai.

Câu 7. Đáp án A.

Lời giải

Đặt u = x và dv = ex dx, ta có v = ex và du = dx. Do đó [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 8. Đáp án B.

Lời giải

Diện tích S = S(5) – S(1).

Câu 9. Đáp án B.    

Lời giải

Đáp án đúng là B.      

Theo định nghĩa tích phân[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

 Câu 10. Đáp án D.

Lời giải

Ta có: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Đáp án đúng là đáp án D.

Câu 11. Đáp án A.

Lời giải

Ta có: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 12. Đáp án C. 

Lời giải

Ta có:[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 13. Đáp án B.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 14. Đáp án C.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 15. Đáp án A.

Lời giải 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 16. Đáp án D.

Lời giải

Ta có [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 17. Đáp án C.

Lời giải

Ta có phương trình mặt cầu có dạng (S): (x – a)2 + (y – b)2 + (z -c)2 = R2 thì có tâm I(a; b; c), bán kính là R.

Câu 18. Đáp án D.    

Lời giải

Ta có: (α): ax + by + cz + d = 0 (a2 + b2 + c2 ) ≠ 0 thì có vectơ pháp tuyến là [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Vậy chọn D.

Câu 19. Đáp án D.

Lời giải

Ta có: 1 – 5 + 5 – 5 = 0 ⇒ M(1;1;5) ∈ (P): x – y + z – 5 = 0.

Câu 20. Đáp án A.

Lời giải

Ta có[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)song song với mặt phẳng (α): x – 2y + 5z – 4 =0

Câu 21. Đáp án D.

Lời giải

Ta có : [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 22. Đáp án D.

Lời giải

 [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 23. Đáp án B.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 24. Đáp án C. 

Lời giải

Ta có[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 25. Đáp án D. 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 26. Đáp án C. 

Lời giải

Ta có: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 27. Đáp án A. 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 28. Đáp án C. 

Lời giải

Ta có [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề).

Câu 29. Đáp án C. 

Lời giải

Đặt t = x2 + 3 ⇒ dt = 2xdx, đổi cận: x = 0 ⇒ t = 3, x = 2 ⇒ t = 7. 

Ta có:[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 30. Đáp án D. 

Lời giải

Đặt [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), đổi cận: x = 0 ⇒ t = 1, x = 1 ⇒ t = 0.  

Khi đó ta có [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 31. Đáp án A.

Lời giải

Ta có: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 32. Đáp án B. 

Lời giải

Ta có: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 33. Đáp án B.

Lời giải

Gọi I(x; y; z) là tâm của mặt cầu cần tìm thì I là trung điểm của đoạn AB

⇒I(-2;-1;4)

Khi đó bán kính mặt cầu là độ dài đoạn thẳng[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Vậy mặt cầu có phương trình là: (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z -4)2 = 17.

Câu 34. Đáp án C.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 35. Đáp án C. 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

II. Phần 2. Tự luận

Câu 1.  Tính tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề).

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 2. 

Lời giải 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Ta có  ABCD là hình chữ nhật tâm O, cạnh AB = a, BC = a√3  nên AC = BD = 2a; OA = OB = OC = OD = a và O là tâm đường tròn ngoại tiếp  hình chữ nhật ABCD.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 3.

a) 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

b) 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *