Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 22

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 21

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

Câu 1. BiếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 2. Cho hai mặt phẳng (P): x + my + (m – 1)z + 1 = 0 và (Q): x + y + 2z = 0. Tập hợp tất cả các giá trị của m để hai mặt phẳng này không song song là:

A. (0; +∞)                   

B. R \ {– 1; 1; 2}                    

C. (–∞;  –3)                

D. R

Câu 3. Giả sử Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề). Khi đó Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)  bằng:

A. I = 122                    

B. I = 26                                

C. I = 143                    

D. I = 58

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; – 2; 3), B(4; 2; 3), C(3; 4; 3). Gọi (S1), (S2), (S3) là các mặt cầu có tâm A, B, C và bán kính lần lượt bằng 3, 2, 3. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng qua điểmĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và tiếp xúc với cả 3 mặt cầu (S1), (S2), (S3).

A. 2                      

B. 7                     

C. 0                      

D. 1

Câu 5. Cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) và đặt Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) . Khẳng định nào sau đây sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 6. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong có phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề), nửa đường tròn có phương trình Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Diện tích của hình (H)  bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) =xex.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 8.  Biết rằng tích phânĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề), tích ab bằng:

A. 1                          

B. –1                    

C. –15                   

D. 20

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho H(1; 2; 3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm H và cắt các trục tọa độ tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho H là trực tâm tam giác ABC.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 10. Người ta làm một chiếc phao như hình vẽ (với bề mặt có được bằng cách quay đường tròn (C) quanh trục d). Biết OI = 30 cm, R = 5 cm. Tính thể tích V của chiếc phao.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

A. V = 1500π2 cm3

B. V = 900π2 cm3

C. V = 1500π cm3

D. V = 900π cm3

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; -2; 3) và B(5; 4; 7). Phương trình mặt cầu nhận AB làm đường kính là:

A. (x – 6)2 + (y – 2)2 + (z – 10)2 = 17  

B. (x – 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 17 

C. (x – 3)2 + (y – 1)2 + (z – 5)2 = 17 

D. (x – 5)2 + (y – 4)2 + (z – 7)2 = 17

Câu 12. Tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) có giá trị là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x – y – z + 6 = 0; (Q): 2x + 3y – 2z + 1 = 0. Gọi (S) là mặt cầu có tâm thuộc (Q) và cắt (P) theo giao tuyến là đường tròn có tâm E(-1; 2; 3), bán kính r = 8. Phương trình mặt cầu (S) là:

A. x2 + (y + 1)2 + (z + 2)2 = 64

B. x2 + (y – 1)2 + (z – 2)2 = 67

C. x2 + (y – 1)2 + (z + 2)2 = 3 

D. x2 + (y + 1)2 + (z – 2)2 = 64

Câu 14. Cho f(x) là hàm chẵn trên R thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Chọn mệnh đề đúng.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, trong các điểm cho dưới đây, điểm nào thuộc trục Oy?

A. N(2; 0; 0)                         

B. Q(0; 3; 2)               

C. P(2; 0; 3)                  

D. M(0; -3; 0) 

Câu 16. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = f(x), các đường thẳng x = a, x = b là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I (3; 2; -1) và đi qua điểm A(2; 1; 2). Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A?

A. x + y – 3z – 8 = 0 

B. x + y – 3z + 3 = 0

C. x + y + 3z – 9 = 0 

D. x – y – 3z + 3 = 0

Câu 18. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (Oxz) là:

A. x = 0                    

B. x + z = 0                    

C. z = 0                

D. y = 0

Câu 20. Giá trị nào của a để Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)?

A. 1                       

B. 2                                 

C. 0                       

D. 3

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1; -1; 0), B(0; 2; 0), C(2; 1; 3). Tọa độ điểm M thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) là:

A. (3; 2; -3)             

B. (3; -2; 3)                      

C. (3; – 2; -3)        

D. (3; 2; 3)

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + 3y + 4z – 5 = 0 và điểm A(1; -3; 1). Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (P).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = 5x?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (α) là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm A(4; 0; 0), B(0; -2; 0), C(0; 0; 6). Phương trình mặt phẳng (α) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 25. Tìm hàm số F(x) biết F'(x) = sin2x và Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 26. Cho đồ thị hàm số y = f(x)  như hình vẽ vàĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Tính diện tích của phần được gạch chéo theo a, b.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 27. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = |x|, y = x2 – 2.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 28. Hàm số nào dưới đây là nguyên hàm của hàm số  Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1; 2; 3), B(-2; 4; 4), C(4; 0; 5). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Biết điểm M nằm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho độ dài đoạn thẳng GM ngắn nhất. Tính độ dài đoạn thẳng GM.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;-1;1). Tìm tọa độ điểm M‘ là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy).

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 31.Tìm tập xác định của hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) 

Câu 32. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B’C’. Mặt phẳng (A’MN) cắt cạnh BC tại P. 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Thể tích khối đa diện MBP.A’B’N’ là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 33. Một ô tô đang đi với vận tốc lớn hơn 72km/h, phía trước là đoạn đường chỉ cho phép chạy với tốc độ tối đa là 72km/h, vì thế người lái xe đạp phanh để ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = 30 – 2t (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc bắt đầu đạp phanh đến lúc đạt tốc độ 72km/h, ô tô đã di chuyển quãng đường là bao nhiêu mét?

A. 100m                           

B. 150m                        

C. 175m                        

D. 125m

Câu 34. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 – 2x, y = 0, x = -1, x = 2 quanh quanh trục Ox bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 35. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol (P): y = x2 và đường thẳng d: y = x xoay quanh trục Ox bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác góc A làĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Biết rằng điểm M(0;5;3) thuộc đường thẳng AB và điểm N(1; 1; 0)thuộc đường thẳng AC. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AC ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 37. Cần phải làm cái cửa sổ mà phía trên là hình bán nguyệt, phía dưới là hình chữ nhật, có chu vi là a mét (a chính là chu vi hình bán nguyệt cộng với chu vi hình chữ nhật trừ đi đường kính của hình bán nguyệt). Gọi d là đường kính của hình bán nguyệt. 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Hãy xác định d để diện tích cửa sổ là lớn nhất.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 38. Diện tích của hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và hai đườngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) (phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 39.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểmĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Số điểm D sao cho 4 điểm A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình bình hành là

A. 3.                           

B. 1.                    

C. 1.                          

D. 0.

Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầuĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm (khác gốc tọa độ O) của mặt cầu (S) và các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi (H) là phần mặt phẳng chứa các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)có phần thực và phần ảo đều thuộc đoạn [0;1] Tính diện tích S của (H).

A. S = 256

B. S = 64π

C. S = 16(4 – π)

D. S = 32(6 – π)

Câu 42. Biết tích phân Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) với a, b, c là các số nguyên dương. Tính T = a + b + c.

A.T = 2                      

B. T = 1    

C. T = 0                      

D.T = -1 

Câu 43. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)BiếtĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính tích phânĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 44. Hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết rằng AB = BC = 10a, AC = 12a,góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45°. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 45. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên[1; 4]và thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Tính tích phânĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;-3) và mặt phẳngĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)cắt mặt phẳng (P) tại B. Điểm M nằm trong mặt phẳng (P) luôn nhìn đoạn AB dưới một góc vuông và độ dài MB lớn nhất. Tính độ dài MB.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 47. Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề) Hình chiếu vuông góc của điểm A’ trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC và BD.Tính khoảng cách từ điểm B’ đến (A’BD) .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 48. Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội tham dự trong đó có 9 đội bóng nước ngoài 3 đội bóng củaViệt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia 3 bảng A, B, C mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để ba đội Việt Nam ở 3 bảng khác nhau.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 49. Khoảng cách giữa hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)bằng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

Câu 50. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của m để phương trìnhĐề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)  có hai nghiệm phân biệt.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 năm 2022 có ma trận (6 đề)

-Hết-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *