Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 16

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 15

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

Câu 1: Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z = – 2 + i?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. M.                     

B. N.                   

C. P.                     

D. Q.

Câu 2:  Tính tích phân Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 3: Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x + 3)2 + ( y + 1)2 + (z – 1)2 = 2. Tâm của (S) có tọa độ là

A. (-3;-1;1).             

B. (3;1;-1).           

C. (3;-1;1).              

D. (-3;1;-1).

Câu 5: Số phức liên hợp của số phức z  biết Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 6: Số phức -3 + 7i có phần ảo bằng

A. -7.                          

B. 7i.                               

C. -3.                          

D. 7.

Câu 7: Cho số phức z = – 3 + 2i, số phức Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất bằng

A. 5 – i.               

B. 1 – 5i.                        

C. – 5 + i.              

D. – 1 – 5i 

Câu 8: Cho A(-2;2;1),B(1;0;2), C(-1;2;3), D(1;1;-2), E(0;2;-1), (α): 4x + y + 3z + 1 = 0. Có bao nhiêu điểm đã cho nằm trên mặt phẳng (α)?

A. 4.                      

B.  2.                              

C.  1.                     

D. 3.

Câu 9. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [1; 4] và thỏa mãnBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtTính tích phânBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 10: Phần thực của số phức z = 5 – 4i là

A. -4.                              

B. -5.                               

C. 4.                               

D. 5.

Câu 11: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b], trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b được tính theo công thức:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(1;2;-3) và có một vectơ pháp tuyến Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất?

A. x – 2y – 3z – 6 = 0. 

B. x – 2y + 3z + 12 = 0..

C. x – 2y – 3z + 6 = 0..

D. x – 2y + 3z – 12 = 0..

Câu 13: Tìm thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x)liên tục trên [a; b], trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) xung quanh trục Ox.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 14:  Tìm các số thực x, y thỏa mãn: 

(x + 2y) + (2x – 2y)i = (-x + y + 1) – (y -3)i

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 15: Tìm số phức liên hợp của số phức z = (1 – i)(2 + 3i)2 – 4 + 5i.

A. 3 + 22i.                  

B. -3 + 22i.                      

C. 3 – 22i.                  

D. -3 – 22i.

Câu 16:  Cho Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất với a, b là các số nguyên.

Mệnh đề  nào dưới đây đúng ?

A. a – 2b = 0.               

B. a + b = 2.                 

C. a + b = -2.               

D. a + 2b = 0.

Câu 17:  Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y = ex, trục hoành và các đường thẳng  x = 0, x = 1. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu ? 

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;2;-5), B(4;6;1). Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. (3;4;-3).                  

B. (2;4;6).                

C. (3;4;-2).                  

D. (-2;-4;-6).          

Câu 19: Cho số phức z = 4 + 3i. Môđun của số phức w = 2z + 1 là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất  

Câu 20: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = x.ex.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;1;-1), B(2;3;2). Vectơ Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất có tọa độ là

A. (3;4;1).                  

B. (3;5;1).                  

C. (-1;-2;3).                

D. (1;2;3).       

Câu 22: Giả sử Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtbằng:

A. I = 122                  

B. I = 26                     

C. I = 143                  

D. I = 58

Câu 23: Tính tích phânBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α): x – 2y + 4z – 1 = 0.Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α)?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất       

Câu 25: Cho hai số phức z1 = 2 – i , z2 = 1 + i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức 2z1 + z2 có tọa độ là:

A. (5; -1).               

B. (0; 5).                  

C. (5; 0)                 

D. (-1; 5).

Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất và mặt phẳng (P): x + y – z + 1 = 0. Đường thẳng nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với ∆ có phương trình là

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 27: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức z = -1 + 2i?

A. P(2;-1).                

B. Q(-2;1).                

C. N(-1;2).                

D. M(1;-2).

Câu 28: Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + z + 3 = 0. Khi đó |z1| + |z2| bằng

A. √3.                    

B. 2√3                    

C. 6.                     

D. 3.                             

Câu 29: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. z = 0.               

B. x = 0.                 

C. y = 0.               

D. x + y + z = 0.          

Câu 30: Diện tích phần hình phẳng tô đậm trong hình vẽ giới hạn bởi các đường y = x2 – 4x + 3, y = x – 1 được tính theo công thức nào dưới đây?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 31: Tích phân Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 32: Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm A(3; 4; 1) trên mặt phẳng (Oxy)?

A. P(3;0;1).                        

B. N(3;4;0).                           

C. M(0;0;1).                        

D. Q(0;4;1).

Câu 33: Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 – z + 6. Tính Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + z – 5 = 0. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

A. Q(2;-1;5).                     

B. P(0;0;-5).                    

C. N(-5;0;0).                     

D. M(1;1;6)

Câu 35: Cho số phức z = 2 + i. Tính |z|.

A. |z| = 2.                          

B. |z| = 3.                         

C. |z| = 5.                          

D. |z| = √5.

Câu 36:  Tìm số phức thỏa mãn z + 2 – 3i = 3 – 2i

A. z = 1-5i.                       

B. z = 1+ i.                       

C. z = 5 – 5i.                     

Dz = 1 – i.

Câu 37: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [1; 4] và thỏa mãnBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtTính tích phânBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 38: Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội tham dự trong đó có 9 đội bóng nước ngoài 3 đội bóng củaViệt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia 3 bảng A, B, C mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để ba đội Việt Nam ở 3 bảng khác nhau.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 39: Trong không gian Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M(-2;3;1) và có vecto chỉ phương Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 40: Cho hai số phức z = 3 – 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 – z2 bằng

A. -1 + 3i.                      

B. -1 – 3i.                     

C. 1 + 3i.                       

D. 1 – 3i.

Câu 41:  Nguyên hàm của hàm số f(x) = x3 + x là

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất     

Câu 42: Cho hai số phức z1 = 1 + 2i; z2 = 3 – i .Tìm | z1 – z2|

A. √13.                B. 13.                        

C. √5.                 D. 5.

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtvà mặt phẳng (P): 2x + 2y – 3z = 0. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d1 và (P), đồng thời vuông góc với d2.

A. 2x – y + 2z + 13 = 0

B. 2x + y + 2z – 22 = 0. 

C. 2x – y + 2z + 22 = 0. 

D. 2x – y + 2z – 13 = 0. 

Câu 44:  Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtBiếtBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtTính tích phânBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 45:  Cho hai hàm số f(x) = ax3 + bx2 + cx – 1 và Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Biết rằng đồ thị của hàm số y = f(x) và y = g(x) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3; -1; 2 (tham khảo hình vẽ bên) .

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 46: Trong không gian S.ABC, cho mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z – 3)2 = 4. bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. √10.                        

B. 16.                              

C. 2.                          

D. 4.                               

Câu 47:  Cho Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. a – b = -c.                B. a + b = -c.                 

C. a + b = c.                 D. a – b = c.

Câu 48: Giải phương trình :z2c- 4z + 11 = 0 , kết quả nghiệm là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 49: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P): x + 2y + 2z – 10 = 0 và (Q): x + 2y + 2z – 3 = 0 bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất. Điểm nào dưới đây thuộc d?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất                

—— HẾT ——

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *