Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 14

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 13

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

Câu 1: Nguyên hàm của f(x) = 3x2 + 1 là

A. x3 + C                

B. 3x3 + C

C.  2x3 + C            

D.     x3 + x + C

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 3: Cho Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất, a là các số hữu tỉ. Giá trị của a là:

A. 5.                    

B. 3.    

C. 4.                    

D. 2.

Câu 4:  Tính tích phân Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất         

 Câu 5: Nếu Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtbằng

A. 3.                               

B. -1.              

C. -3.                               

D. 1.

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – 3y + 4z = 16. Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 7: Cho f(x) là một hàm số liên tục trên R và F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thoả mãn Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất; F(2) = 11. Khi đó F(1) bằng:

A. 6.                        

B. 7.                

C. 4.                      

D. 16.

Câu 8: Cho tích phân Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất, với cách đặt Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất thì tích phân đã cho bằng với tích phân nào sau đây?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 9: Cho hai số thực a, b tùy ý, F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên tập R. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 10: Cho hàm số y = f(x), y = g(x) liên tục trên [a; b] và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 11: Cho f(x) là hàm số liên tục trên [a; b] và F(x) là nguyên hàm của f(x).

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 12: Nếu Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtbằng

A. 16.                         

B. 4.           

C. 20.                         

D. 8.

Câu 13: Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K. Tìm nguyên hàm của hàm số g(x) = 2f(x).

A. 2F(x).                     

B. 2xF(x) + C.     

C. 2xF(x).                     

D. 2F(x) + C.

Câu 14: Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x). Tìm Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

A. I = 2xF(x) + x + C.

B.  I = 2F(x) + 1 + C..

C. I = 2F(x) + x + C.

D. I = 2xF(x) + 1 + C..

Câu 15: Nguyên hàm Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất bằng

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 16: NếuBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtbằng

A. 3.                             

B. 4.                         

C. 2.                            

D. -2.

Câu 17: Tìm ∫x sin 2xdx ta thu được kết quả nào sau đây?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 18: Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S): x+ y2 + z2 – 2x + 2y + 6z – 7 = 0 có tâm là

A. I(1;-1;-3).                    

B. I(1;-1;3).               

C. I(1;-1;-3).                  

D. I(-1;1;-3).

Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1; 1; 1) và N(1; 3; -5). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của MN.

A. y – 2z – 6 = 0               

B. y – 2z + 2 = 0.                 

C. y – 3z + 4 = 0                        

D. y – 3z – 8 = 0

Câu 20: Cho f(x), g(x) là các hàm số xác định và liên tục trên R. Mệnh đề nào sai?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 21: Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên K, a, b ∈ K. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 23: Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x2 + 3. Tìm F'(x).

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 24: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sin2x.

A. ∫sin2xdx = cos2x + C.

B. ∫sin2xdx = 12 cos 2x + C.

C. ∫sin2xdx = – cos 2x + C.

D. ∫sin2xdx = -12 cos 2x + C.

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(1;-2;0) và N(-3;0;4) . Tọa độ của véctơ Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là

A. (4;-2;-4).                 

B. (-4;2;4).

C. (-1;-1;2).                 

D. (-2;-2;4).

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(1;3;5), N(2;0;1), P(0;9;0). Tìm trọng tâm G của tam giác MNP.

A. G(-1;5;2).                   

B. G(2;0;5).    

C. G(1;4;2).                      

D. G(3;12;6).

Câu 27: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K và a, b, c ∈ K. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 28: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm P(1;3;-4) và điểm Q(3;-1;0). Mặt cầu (S) có đường kính PQ có phương trình là

A. (x + 2)2 +(y + 1) 2 + (z – 2)2 = 3.

B. (x – 2)2 +(y – 1) 2 + (z + 2)2 = 9.

C. (x + 2)2 +(y + 1) 2 + (z – 2)2 = 9.

D. (x – 2)2 +(y – 1) 2 + (z + 2)2 = 3..

Câu 29: Một nguyên hàm của Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 30: Tính tích phân Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất bằng cách đặt Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 31: Nếu Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhấtbằng

A. -4.                         

B. 21.                       

C. 10.                         

D. 4.

Câu 32: Trong không gian Oxyz. Mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β): 2x – 3y + z + 5 = 0  có một véc tơ pháp tuyến là:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 33: Trong không gian Oxyz, một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳngBộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(3; 0; 0), N(0; 0; 4). Tính độ dài đoạn thẳng MN.

A. MN = 5.                       

B. MN = 10.                      

C. MN = 7.                       

D. MN = 1.

Câu 35: Mặt phẳng qua 3 điểm M(1; 0; 0), N(0; -2; 0), P(0; 0; 3) có phương trình.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất

-HẾT-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *