Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 10

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia môn Toán năm 2022 – Đề 9

Môn Toán là môn thi thứ 2 diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây là môn thi bắt buộc và có vai trò rất quan trọng trong việc xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng. Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2022, giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Cùng Tailieufree cập nhật nhanh chóng nhé!

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0; 2]. Khi đó[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 + 1 là

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là sai?

A.[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) 

B.  [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)(k là hằng số và k ≠ 0).

C.[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K với C là hằng số.

D. Nếu F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x) = G(x).

Câu 5. Xét f(x) là một hàm số tùy ý, F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a; b].

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 6. Cho hai hàm số f(x), g(x) liên tục trên R. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 7. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên R, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. ∫ f(x)dx = f'(x).        

B. ∫ f(x)dx = f'(x) + C.

C. ∫ f'(x)dx = f(x).        

D. ∫ f'(x)dx = f(x) + C.

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x(3 + ex) là

A. 3x2 + 2xex – 2ex + C.        

B. 6x2 + 2xex + 2ex + C.

C. 3x2 + ex – 2xex + C.        

D. 3x2 + 2xex + 2ex + C.

Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)Tọa độ của vectơ  là

A. (-2;3;-1).                    B. (2;-3;1).        

                     

C. (2;3;1).                      D. (-2;-3;-1).

Câu 10. Cho các hàm số f(x) và g(x) bất kỳ sao cho chúng liên tục, có đạo hàm liên tụctrên tập xác định. Mệnh đề nào sau đây sai?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 11. Cho [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), khi đó [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

A. 9.                     B. 8.      

             

C. 10.                      D. 11.

Câu 12. Nếu[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)bằng

A. 0.                     B. 2.      

             

C. 6.                         D. 8.

Câu 13. Cho hai tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) 

Giá trị của tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) là

A. m + n.                       B. m – n.        

             

C. n – m.                        D. m.n.

Câu 14. Biết [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), khi đó [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

A. 1.                                B. -2.      

                   

C. -1.                               D. 2.

Câu 15.Tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 16. Khoảng cách từ điểm A(1; 1; 0) đến mặt phẳng (P): 3x – 4y + 2021 = 0 là

A. 2021.                       B. 2022.    

                 

C. 404.                        D. 405.

Câu 17. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua điểm A(-1;2;0) và nhận [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

A. -x + 2y -1 =0.    

B. -x + 2z – 5 = 0.    

C. -x + 2y – 5 = 0.    

D. -x + 2z – 1 = 0.

Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + 3y – z + 1 = 0 Vectơ nào

dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 19. Trong không gian Oxyz cho điểm M(1;-2;3). Tìm tọa độ điểm N đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (Oxy).

A. N(-1;2;-3).    

B. N(1;-2;0).    

C. N(-1;2;3).    

D. N(1;-2;-3).

Câu 20. Cho biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x). Tìm [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 21. Hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)với x > 0 là một nguyên hàm của hàm số

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 22. Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx và đồ thị hàm số y = F(x) đi qua điểm M(π/2; 1). Tính F(π).

A.  F(π) = 2.                    B.  F(π) = -1.  

                       

C.  F(π)= 0.                     D.  F(π) = 1.

Câu 23. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên đoạn [2; 5], f(5) = 7 và [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề). Khi đó f(2) bằng

A. 3.                                        B. 5.                                         C. -3.                               D. -5.

Câu 24. Cho tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) khi đó tích phân I bằng

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 25. Phương trình mặt cầu có tâm I(-1;2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P):x – 2y – 2z – 2 = 0  là

A. (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z + 1)2 = 0.    

B. (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z + 1)2 = 9.

C. (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z – 1)2 = 3.    

D. (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z – 1)2 = 9.

Câu 26. Phương trình mặt cầu tâm I(2;-4;3) và tiếp xúc với trục Oy là

A. (x – 2)2 + (y + 4)2 + (z – 3)2 = 25.    

B. (x – 2)2 + (y + 4)2 + (z – 3)2 = 13.

C. (x – 2)2 + (y + 4)2 + (z – 3)2 = 9.    

D. (x – 2)2 + (y + 4)2 + (z – 3)2 = 20.

Câu 27. Cho [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) bằng

A. -2.                     B. 10.        

                 

C. 4.                      D. 8.

Câu 28. Cho f(x), g(x) là các hàm số có đạo hàm liên tục trên [1; 3]; [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) . Tính[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

A. I = -7                       B. I = -3.

                     

C. I = -10.                     D. I = 7.

Câu 29. Biết tích phân[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) trong đó a;b;c ∈ ℤ. Tính S = a + b + c.

A. S = 6.                       B. S = 5.    

                 

C. S = 7.                       D. S = 8.

Câu 30. Cho [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề). Tính tích phân[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

A. I = 0.                   B. I = 4036.  

               

C. I = 2014.                D. I = 1009.

Câu 31. Giá trị của tích phân [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) là

A. ln3.                             B. -ln3      

                   

C. ln√3                       D. -ln√3

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;0;3), B(2;3;-4), C(-3;1;2)

. Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

A. D(-4;-2;9).           B. D(-4;2;9).  

               

C. D(4;-2;9).            D. D(4;2;-9) 

Câu 33.    Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(2;-1;1), B(1;0;1) và mặt phẳng (α): x – 2y + z – 3 = 0. Phương trình mặt phẳng (β) chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng (α) là

A. x + y + z – 2 = 0.    

B. 2x – y + z – 1 = 0.    

C. x – 2y + 3z + 1= 0.    

D. 2x + y – z + 3 = 0.

Câu 34. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;1;-1), B(0;-3;5). Viết phương

trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB.

A. x + y –  2z + 2 = 0.    

B. x + 2y – 3z + 7 = 0.    

C. x – 2y – 3z + 7 = 0.    

D. 2x + y – 3z + 7 = 0.

Câu 35. Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề), biết rằng đồ thị của hàm số y = F(x) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC có diện tích là 2πa2. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) thỏa mãn f(x) < 0, ∀x > 0 và có đạo hàm f'(x) liên tục trên khoảng 

(0; + ∞ ) thỏa mãn f'(x) = (2x + 1)f2(x),  ∀x > 0  và f(1) = – ½. Tính f(1) + f(2) + f(3) + …+ f(2020).

Câu 3. Tìm [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 4. Tính tích phân[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

– Hết –

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A

2.D

3.A

4.D

5.A

6.A

7.D

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.A

15.A

16.C

17.D

18.B

19.D

20.B

21.A

22.A

23.C

24.D

25.D

26.B

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.A

33.A

34.B

35.D

       

Câu 1. Đáp án A.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 2. Đáp án D.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 3. Đáp án A.

Lời giải

Sử dụng định nghĩa nguyên hàm.

Câu 4. Đáp án D.

Lời giải

Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x) trên K

Câu 5. Đáp án A.    

Lời giải

Vì F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a; b] nên[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 6. Đáp án A.    

Lời giải

Áp dụng tính chất [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 7. Đáp án D.     

Lời giải

Theo tính chất của nguyên hàm, chọn đáp án D

Câu 8. Đáp án A.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 9. Đáp án A.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 10. Đáp án C. 

Lời giải

Ta lấy phản chứng với f(x) = g(x) = x liên tục và có đạo hàm liên tục trên R. Tuy nhiên:

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 11. Đáp án A.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 12. Đáp án D.

Lời giải

Ta có [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 13. Đáp án A.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 14. Đáp án A.

Lời giải

Ta có: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 15. Đáp án A. 

Lời giải

Ta có[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) 

Câu 16. Đáp án C.

Lời giải

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) là: [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 17. Đáp án D.

Lời giải

Mặt phẳng (P) đi qua điểm  và nhận [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề) là VTPT có phương trình là: -1(x + 1) + 0(y – 2) + 2(z – 0) = 0

⇔ -x – 1 + 2z = 0 ⇔ -x + 2z – 1 = 0

Vậy (P): -x + 2z- 1 = 0.

Câu 18. Đáp án B.

Lời giải

Mặt phẳng (P): 2x + 3y – z + 1 = 0 có vectơ pháp tuyến là[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 19. Đáp án D. 

Lời giải

Gọi điểm N(x’; y’; z’) đối xứng với điểm M(x; y; z) qua mặt phẳng (Oxy).

 [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 20. Đáp án B. 

Lời giải

Theo tính chất nguyên hàm: 

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 21. Đáp án A. 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 22. Đáp án A.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 23. Đáp án C.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 24. Đáp án D.     

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 25. Đáp án D. 

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 26. Đáp án B.     

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 27. Đáp án A.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 28. Đáp án D.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 29. Đáp án A.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 30. Đáp án C.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 31. Đáp án C.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 32. Đáp án A.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 33. Đáp án A.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 34. Đáp án B.

Lời giải

Tọa độ trung điểm M của đoạn AB là M(1;-1;2).

Mặt phẳng trung trực của đoạn AB đi qua M và có véctơ pháp tuyến[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)có phương trình là:  -2(x – 1) – 4 (y + 1) + 6(z – 2) = 0

hay x + 2y -3z + 7 = 0.

Câu 35. Đáp án D.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Lời giải

Gọi R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC,  [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề).

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Gọi O là tâm của đáy ABC, dựng đường thẳng  tại O, dựng đường trung trực của SA cắt d tại I thì I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC ⇒ R = IA và SA = 2OI.

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 2.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 3.

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Câu 4.    

Lời giải

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 12 có đáp án (5 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *