Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 26

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 – Đề 25

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 sắp tới, việc luyện đề là rất quan trọng. Nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả, Tailieufree giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nội dung nào dưới đây là hoạt động đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 – 1925?

A. Xuất bản các tờ báo tiến bộ: Chuông rè, An Nam trẻ,…

B. Thành lập Đảng Thanh niên để tập hợp lực lượng đấu tranh.

C. Phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

D. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Câu 2. “Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào? 

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. Hội Hưng Nam. 

C. Việt Nam Quốc dân Đảng.

D. Hội Phục Việt. 

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các chính sách của của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thực hiện trên lĩnh vực kinh tế?

A. Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc và phong kiến đặt ra.

B. Chia lại ruộng đất cho nông dân.

C. Bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.

D. Phát triển nền kinh tế hàng hóa.

Câu 4.Đảng cộng sản Đông Dương chuyển huớng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?

A. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

B. Tình hình thế giới và Việt Nam có sự thay đổi.

C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở một số nước.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Câu 5. Yếu tố nào tạo thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu?

A. Điều kiện chủ quan thuận lợi.

B. Sự lãnh đạo kịp thời của Đảng.

C. Nhân dân sẵn sàng khởi nghĩa.

D. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

Câu 6. Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào? 

A. Hòa hoãn, tránh xung đột.

B. Kí hiệp ước hòa bình. 

C. Vừa đánh vừa đàm phán.

D. Kiên quyết kháng chiến. 

Câu 7. Nội dung nào trong Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946) đã tác động tiêu cực tới cách mạng Việt Nam?

A. Pháp trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc một số tô giới trên đất Trung Quốc.

B. Pháp được đưa quân ra Bắc thay Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân đội Nhật.

C. Pháp giao quyền kiểm soát tuyến đường xe lửa Vân Nam cho Trung Hoa Dân quốc.

D. Trung Hoa Dân quốc được vận chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng.

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân Đảng và chính phủ Việt Nam chủ trương phát động một cuộc kháng chiến toàn dân?

A. Kháng chiến toàn dân là cơ sở để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

B. Vận dụng Lí luận Mác Lênin và kinh nghiệm đánh giặc của cha ông.

C. Để phá âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của thực dân Pháp.

D. Yêu cầu huy động sức mạnh toàn dân tộc vào cuộc kháng chiến.

Câu 9. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) có ý nghĩa là 

A. Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội.                   

B. Đại hội kháng chiến thắng lợi.

C. Đại hội kháng chiến toàn dân.                           

D. Đại hội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 10. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là

A. bước đầu phá sản Kế hoạch Na-va của Pháp có Mĩ giúp sức. 

B. giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 

C. làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi của thực dân Pháp.

D. buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

II. Tự luận

Câu 1: Hoàn thành bảng so sánh chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

 

Việt Bắc

Biên Giới

Chủ trương của Đảng

   

Loại hình chiến dịch

   

Kết quả

   

Ý nghĩa chiến lược

   

Câu 2: Cho đoạn trích sau: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV (1945 – 1946), Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, tr.480)

Bằng những sự kiện lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

I. Trắc nghiệm

Bảng đáp án

1-C

2-A

3-D

4-B

5-D

6-A

7-B

8-A

9-B

10-A

Gợi ý trả lời:

Câu 1. 

Đáp án C

Năm 1919, tư sản Việt Nam đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt Nam chỉ mua hàng hóa của người Việt Nam, “chấn hưng nội hóa” “bài trừ ngoại hóa”.

Câu 2. 

Đáp án A

Tháng 6/1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình (SGK – trang 83).

Câu 3. 

Đáp án D

– Một số chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh thực hiện trên lĩnh vực kinh tế:

+ Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc và phong kiến đặt ra, như: thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối…

+ Chia lại ruộng đất cho nông dân.

+ Bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.

+ Tu sửa đường sá, cầu cống, đường giao thông.

+ Lập các nông hội để giúp đỡ nhau sản xuất…

=> Đáp án D không phải là chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Câu 4.

Đáp án B

Đảng cộng sản Đông Dương chuyển huớng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 dựa trên cơ sở: tình hình thế giới và Việt Nam có sự thay đổi.

– Tình hình thế giới:

+ Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ Chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

+ Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (tháng 7/1935) đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng: xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít; chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước…

+ Ở Pháp, tháng 6/1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, ban bố một số chính sách tiến bộ đối với các thuộc địa.

– Tình hình Việt Nam:

+ Đời sống nhân dân Việt Nam đói khổ, ngột ngạt…

+ Lực lượng cách mạng được phục hồi. Đảng đã kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh.

Câu 5. 

Đáp án D

Cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu do có thời cơ khách quan thuận lợi (phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương hoang mang, rệu rã).

Câu 6. 

Đáp án A

Từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương: hòa hoãn, tránh xung đột, vì:

+ Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam với danh nghĩa quân Đông minh vào giải giáp quân đội Nhật nên không thể có những hành động chống đối lộ liễu như thực dân Pháp.

+ Ở phía Nam, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược => Việt Nam cần tập trung lực lượng để kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.

+ Danh nghĩa quân Đồng minh và những chuyển biến của tình hình Trung Quốc khiến Trung Hoa Dân Quốc không thể ở lại Việt Nam lâu dài.

Câu 7. 

Đáp án B

Điều khoản: Pháp được đưa quân ra Bắc thay Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân đội Nhật đã tác động tiêu cực đến Việt Nam (Pháp đã hợp thức hóa được việc đưa quân đội ra miền Bắc, xúc tiến âm mưu xâm lược Việt Nam).

Câu 8. 

Đáp án A

– Những cơ sở để Đảng và chính phủ Việt Nam chủ trương phát động một cuộc kháng chiến toàn dân:

+ Vận dụng Lí luận Mác Lênin về vai trò của quần chúng trong cách mạng (“cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”) và kinh nghiệm đánh giặc của cha ông.

+ Phá âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của thực dân Pháp.

+ Yêu cầu huy động sức mạnh toàn dân tộc vào cuộc kháng chiến.

=> Đáp án D không phảo là cơ sở để Đảng và chính phủ Việt Nam chủ trương phát động một cuộc kháng chiến toàn dân.

Câu 9. 

Đáp án B

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) có ý nghĩa là Đại hội kháng chiến thắng lợi (SGK – trang 141).

Câu 10. 

Đáp án A

là nghệ thuật điều địch để đánh địch.

– Cuộc tiến công trong Đông – Xuân 1953 -1954 đã buộc Pháp phải điều quân từ Đồng Bằng Bắc Bộ sang 4 nơi tập trung quân nữa là Điện Biên Phủ, Xênô, Luông phabang và Mường Sài, Plâyku. Từ đó tạo điều kiện để Việt Minh có thể tiêu diệt thêm một bộ phân sinh lực địch, phá vỡ kế hoạch tập trung quân của Nava, làm cho kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.

II. Tự luận

Câu 1:

a. Chủ trương của đảng:

– Chiến dịch Việt Bắc thu – đông: Tập trung lực lượng “phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.

– Chiến dịch Biên giới thu – đông:

+ Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

+ Khai thông biên giới Việt – Trung.

+ Bảo vệ, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

b. Loại hình chiến dịch:

– Chiến dịch Việt Bắc thu – đông: chiến dịch phản công.

– Chiến dịch Biên giới thu – đông: chiến dịch tiến công.

c. Kết quả: thắng lợi.

d. Ý nghĩa chiến lược:

– Chiến dịch Việt Bắc thu – đông: Làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

– Chiến dịch Biên giới thu – đông:   Việt Nam giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến tranh.

Câu 2:

a. Nội dung đoạn trích:

– Thứ nhất: dã tâm và hành động xâm lược Việt Nam của Pháp (“…chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa…”).

– Thứ hai: thiện chí hòa bình của Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam (“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”).

– Thứ ba: quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam (“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”).

b. Chứng minh:

 * Thứ nhất: dã tâm và hành động xâm lược Việt Nam của Pháp.

– Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công (1945), trến đất nước Việt Nam có nhiều thế lực ngoại xâm, trong đó kẻ thù chính, nguy hiểm nhất là thực dân Pháp.

– Thực dân Pháp âm mưu tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai, hành động xâm lược của chúng ngày càng được bộc lộ rõ nét.

+ Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, Chính phủ Đờ Gôn đã quyết định thành lập một đạo quân viễn chinh xâm lược Đông Dương.

+ Từ tháng 9/1945 đến tháng 3/1946, Pháp tăng cường lực lượng, đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

+ Sau khi kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1945), Pháp bội ước, đẩy mạnh các hoạt động xâm lược Việt Nam.

+ Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng. Pháp tuyên bố: nếu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận thì ngày 20/12/1946, chúng sẽ hành động.

=> Âm mưu và hành động của Pháp đã xâm phạm nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

* Thứ hai: thiện chí hòa bình của Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam.

– Trong thời gian từ 6/3/1946 đến trước ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khai thác mọi khả năng, chủ động đàm phán với Pháp để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, tiếp tục phát triển lực lượng cách mạng về mọi mặt. Điều này được thể hiện thông qua việc:

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946).

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện Pháp bản Tạm ước (14/9/1946).

+ Từ ngày 14/9/1946 đến 19/12/1946: Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản đã kí kết trong Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước; nhân nhượng có nguyên tắc với Pháp,…

* Thứ ba: quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

– Trái ngược với thiện chí hòa bình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp ngày càng lấn tới, bộc lộ rõ nét dã tâm và hành động xâm lược. 

– Trước tình hình đó, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hai ngày 18 và 19/12/1946 đã quyết định phát động phong trào toàn quốc kháng chiến; tối 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nêu cao quyết tâm kháng chiến của nhân dân Việt Nam “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *