Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 – Đề 23

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 – Đề 22

Bộ đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 bao bồm nhiều đề thi từ các trường khác nhau, có bảng ma trận và đề cương ôn tập kèm theo đáp án chi tiết để các bạn học sinh có thể tham khảo cũng như đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Bộ đề thi giúp các em học sinh củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đề bài

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố

H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Rb=85,5; Ag=108; Cs=133.

Câu 1: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp Zn,Al và Mg trong khí oxi dư thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:

A.160         B.480

C.240          D.320

Câu 2: Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin ( no, đơn chức, mạch hở ké tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) Tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin là

A.CH5N và C2H7N   

B.C2H7N và C3H9N

C. C3H9N và  C4H11N

D.C3H7N và C4H9N

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là:

A.93 gam    B.85 gam

C.89 gam    D.101 gam

Câu 4: Cho dãy các chất: Ag, Fe2O3, Na2CO3 và Fe(OH)3 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A.3            B.2

C.4            D.1

Câu 5: Quá trình kết hợp nhiều phân tử (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( thí dụ H2O) được gọi phản ứng

A.Trùng hợp         B. Xà phòng hóa

C. Trùng ngưng    D. Thủy phân

Câu 6: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco          B. Tơ nilon-6,6

C. Tơ nitron         D. Tơ tằm

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. Thủy luyện    B. Điện phân nóng chảy

C. Nhiệt luyện    D. Điện phân dung dịch

Câu 8: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val- Gly- Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

A. 3              B.4

C.2               D.1

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc) thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 6,20       B. 5,25

C.3,60         D.3,15

Câu 10: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

A. H2N-[CH2]3-COOH

B.H2N-[CH2]2-COOH

C.H2N-[CH2]4-COOH 

D.H2N-CH2-COOH

Câu 11: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A.C15H31COOCH3     

B. CH3COOCH2C6H5

C. (C17H35COO)3C3H5

D.(C17H33COO)2C2H4

Câu 12: Trong phòng thí nghiệm khí X đưuọc điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

Câu 13: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A.CH3COOH       B.NaCl

C. C2H5OH         D.H2O

Câu 14: Trước những năm 50 của thế kỉ XX công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ , etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen . Công thức phân tử của etilen là

A.CH4        B.C2H6

C.C2H2      D.C2H4

Câu 15: Khử hoàn toàn  một lượng Fe3O4 bằng H2 dư thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc) . Giá trị của m là:

A. 0,72       B. 1,35

C.1,08         D.0,81

Câu 16: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X.  Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , số mol NaOH tham gia phản ứng là

A. 0,55 mol B. 0,65 mol

C.0,35 mol  D.0,50 mol

Câu 17: Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH dư vào X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 0,39       B.0,78

C.1,56         D.1,17

Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y . Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là:

A. Na          B. Ca

C. Ba D. K

Câu 19: Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ

(b) Thành phần  chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4

(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan , dao cắt thủy tinh

(d) Amoniac đưuọc sử dụng để sản xuất axit nitric , phân đạm

số phát biểu đúng là:

A.3    B.1

C.2    D.4

Câu 20: Ở điều kiện thường , kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A.Ba B.Be

C.Na D.K

Câu 21: Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng thì hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là

A. axit fomic        B. ancol etylic

C.phenol     D.etanal

Câu 22: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là?

A. boxit                  B. đá vôi

C.thạch cao nung  D.thạch cao sống

Câu 23: Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A.Fe2+       B. Cu2+

C.Ag+         D.Au3+

Câu 24: Cho các phát biểu sau

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được sô mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

A.1    B.2

C.3    D.4

Câu 25: Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COONCH3(Y), C2H5NH2(Z), H2NCH2COOC2H5(T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A. X,Y,Z     B.X,Y,Z,T

C.X,Y,T      D.Y,Z,T

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn (a) mol X ( là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở ) thu được (b) mol CO2 và (c) mol H2O(b-c=4a). Hidro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2(đktc) thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam chất rắn . Giá trị của m2 là

A.57,2        B.53,2

C.42,6         D.52,6

Câu 27: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4)  vầ chất Y ( C3H12N2O3). Chất X là muối của axít hữu cơ đa chức chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí ( có tỉ lệ 1:3) và dung dịch chứa m gam muối . Giá trị của m là

A.2,54        B.2,40

C.2,26         D.3,46

Câu 28: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu đươc dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào  X thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Giá trị của m là

A.9,15        B.7,36

C.10,24       D.8,61

Câu 29: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z sơ với H2 là 16.

Giá trị của m là

A.1,080      B.5,400

C.2,160       D.4,185

Câu 30: Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl thu đưuọc dung dịch chỉ chứa m gam hôn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T ( gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 11,4)

Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây là

A.72  B.82

C.74  D.80

Câu 31: Cho X,Y, Z, T là các chất khác nhau trong số bốn chất sau:  C2H5NH2, NH3, C6H5OH(phenol), C6H5NH2( anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau

Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (0C) 182,0 -33,4 16,6 184,0
pH(dung dịch nồng độ 0,1 mol/lít) 8,8 11,1 11,9 5,4

A. Z là  C2H5NH2         B. Y là C6H5OHNhận xét nào sau đây đúng?

C. X là NH3         D. T là C6H5NH2

Câu 32: X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối Z. Đốt chaý hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc) thu được N2 , Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

A.29,10 gam        B.14,55 gam

C.26,10 gam         D.12,30 gam

Câu 33: Hỗn hợp E gồm một axít cacboxylic no, hai chức (có phần trăm khối lượng cacbon lớn hơn 30%) và hai ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp (MX<MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc) thu được 15,4 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc thu được m gam các hợp chất có chức este . Biết phầm trăm  số mol tham gia phản ứng este hóa của X và Y tương ứng bằng 30% và 20%.

Giá trị lớn nhất của m là

A.6,32        B.6,18

C.4,86         D.2,78

Câu 34: Cho 1 mol chất X( C9H8O4 cứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chât hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chấy Y có phản ứng tráng bạc

B. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 3

C. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2

D. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi

Câu 35: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. thêm dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa . Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

A.72,0        B.64,8

C.90,0         D.75,6

Câu 36: Nhiệt phân metan trong hồ quang điện ở nhiệt dộ 15000C thu được hỗn hợp X gồm metan, axetilen và hidro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 5. Dẫn 1,792 lít X (đktc) vào dung dịch brom dư, khối lượng brom tối đa tham gia phản ứng là

A.6,4 gam   B.3,2 gam

C.4,8 gam   D.8,0 gam

Câu 37: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc , dư

(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu ( tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư

(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3

(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ

Số thí nghiệm thu đưuọc 2 muối là

A.4    B.6

C.3    D.5

Câu 38: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ cường độ dòng điẹn không đổi. Sau thời gian t giây thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tống số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%. Khí sinh ra không tan trong nước. Phát biều nào sau đây sai?

A. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết

B. Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot

C.Dung dịch sau điện phân có pH <7

D. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot

Câu 39: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS2 trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ

Sau khi kết thúc các phản ứng số thí nghiệm thu được kim loại là

A.3    B.2

C.4    D.5

Câu 40: Cho các phát biểu sau

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đi metylamin là những chất khí

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi

(e) Ở điều kiện thường amino axit là những chất lỏng

Số phát biểu đúng là

A.5    B.3

C.4    D.2

Lời giải chi tiết

1 2 3 4 5
D B C A C
6 7 8 9 10
A B C D B
11 12 13 14 15
C C B D C
16 17 18 19 20
B D A A B
21 22 23 24 25
B D D D C
26 27 28 29 30
D B A A A
31 32 33 34 35
A D D C D
36 37 38 39 40
C A B A D

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *