Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lí – Đề số 28

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Vật Lí – Đề số 27

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Vật Lí năm 2022 sắp tới, việc luyện đề là rất quan trọng. Nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả, Tailieufree giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nhỏ thì:

A. động năng bằng thế năng của nó.

B. thế năng gấp hai lần động năng của nó.

C. thế năng gấp ba lần động năng của nó.

D. động năng của nó đạt giá trị cực đại.

Câu 2: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là:

A. T=1,9s

B. T=1,95s

C. T=2,06s            

D. T=2s

Câu 3: Động năng và thế năng của một vật dao động điều hoà với biên độ A sẽ bằng nhau khi li độ của nó bằng :

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 4: Trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 5: Li độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào thời gian theo quy luật sau: Phương trình dao động của vật là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 6: Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì …. càng giảm? 

A. Biên độ sóng. 

B. Tần số sóng. 

C. Bước sóng. 

D. Biên độ và năng lượng sóng.

Câu 7: Mối liên hệ giữa bước sóng Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 8: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường:

 A. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng 

B. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng. 

C. Chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. 

D. Tăng theo cường độ sóng.

Câu 9: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng: 

A. 10m/s 

B. 12m/s 

C. 15m/s 

D. 20m/s

Câu 10: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì  có độ lệch pha: 

A. 1.5π

B. 1π

C. 3,5π

D. 2,5π

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12.

Phương trình dao động tổng hợp của vật là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 12: Dao động tắt dần là dao động có:

A. Li độ giảm dần theo thời gian

B. Thế năng luôn giảm theo thời gian

C. Biên độ giảm dần theo thời gian

D. Pha dao động luôn giảm dần theo thời gian

Câu 13: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 14: Cho hai dao động điều hoà với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

A. 140πcm/s

B. 200πcm/s

C. 280πcm/s

D. 20πcm/s

Câu 15: Một con lắc dao động tắt dần trong môi trường với lực ma sát rất nhỏ. Cứ sau mỗi chu kì, phần năng lượng của con lăc bị mất đi 6%. Trong một dao động toàn phần biên độ giảm đi bao nhiêu phần trăm?

A. 3%

B. 4%

C. 6%

D. 1,6%

Câu 16: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây, theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở các thời điểm t và Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Chu kì của sóng là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

A. 0,9s

B. 0,4s

C. 0,6s

D. 0,8s

Câu 17: Sóng âm là 

A. Sóng cơ học truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí, chân không 

B. Sóng cơ học truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí 

C. Sóng ngang truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí 

D. Sóng dọc truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí

Câu 18: Con người có thể nghe được âm có tần số 

A. trên 20kHz.           

B. từ 16MHz đến 20MHz. 

C. dưới 16Hz.            

D. từ 16Hz đến 20kHz

Câu 19: Vận tốc truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất? 

A. Nước nguyên chất. 

B. Kim loại. 

C. Khí hiđrô. 

D. Không khí

Câu 20: Các đặc trưng vật lý của âm: 

A. Tần số và cường độ âm. 

B. Cường độ âm và âm sắc. 

C. Đồ thị dao động và độ cao. 

D. Độ to và mức cường độ âm

Câu 21: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp 2 đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian?

A. Biên độ, tần số.

B. Biên độ, gia tốc.

C. Vận tốc, tần số.

D. Li độ, vận tốc.

Câu 22: Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

A. Vật chuyển động nhanh dần đều

B. Vật chuyển động chậm dần đều

C. Gia tốc cùng hướng với chuyển động

D. Gia tốc có độ lớn tăng dần

Câu 23: Một vật dao động điều hòa với biên độ A quanh vị trí cân bằng 0, thời gian ngắn nhất để vật di chuyển từ vị trí có ly độ Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 đến vị trí có ly độ x = A là 1/2s, chu kỳ dao động:

A. 1,5s

B. 2s

C. 3s

D. 1s

Câu 24: Một con lắc lò xo dao động điều hòa, nếu ta giảm khối lượng vật nặng đi 2 lần và giảm độ cứng 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ:

A. Tăng 2 lần

B. Giảm 2 lần

C. Tăng 4 lần

D. Giảm 4 lần

Câu 25: Một lò xo có độ cứng k = 25(N/m). Một đầu của lò xo gắn vào điểm O cố định. Treo vào lò xo hai vật có khối lượng m = 100g và ∆m = 60g. Tính độ dãn của lò xo khi vật cân bằng và tần số góc dao động của con lắc.

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 26: Hai âm có âm sắc khác nhau là do chúng có: 

A. Cường độ khác nhau 

B. Các hoạ âm có tần số và biên độ khác nhau 

C. Biên độ khác nhau 

D. Tần số khác nhau

Câu 27: Các đặc trưng sinh lý của âm gồm: 

A. Độ to của âm và cường độ âm. 

B. Độ cao của âm và cường độ âm 

C. Độ cao của âm, âm sắc, độ to của âm. 

D. Độ cao của âm và âm sắc

Câu 28: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng: 

A. Một số nguyên lần bước sóng. 

B. Một nửa bước sóng. 

C. Một bước sóng. 

D. Một phần tư bước sóng.

Câu 29: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 100cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 50Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là: 

A. 50 m/s 

B. 100 m/s 

C. 25 m/s 

D. 75 m/s

Câu 30: Sợi dây AB = 21cm với đầu B tự do gây ra tại A một sóng ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 31: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A. Khi tăng độ cứng của lò xo lên 4 lần và giảm biên độ dao động 2 lần thì cơ năng của con lắc sẽ:

A. Không đổi

B. Tăng bốn lần

C. Tăng hai lần

D. Giảm hai lần

Câu 32: Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 33: Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc đơn là:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 34: Một con lắc đơn dao động với phương trình Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12 (t tính bằng giây). Tần số dao động của con lắc là

A. 1Hz

B. 2Hz

C. πHz

D. 2πHz

Câu 35: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng 100g, chiều dài dây l = 40cm. Kéo vật lệch khỏi VTCB để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300 rồi buông tay. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi qua vị trí góc α=150 có độ lớn là:

A. 0,894m/s

B. 0,632m/s

C. 0,466m/s

D. 0,266m/s

Câu 36: Chọn phát biểu đúng:

A. Quãng đường vật đi được trong một chu kì dao động là 2A

B. Độ dời lớn nhất của vật trong quá trình dao động là A

C. Độ dài quỹ đạo chuyển động của vật là 4A

D. Quãng đường vật đi được trong nửa chu kì dao động là A/2

Câu 37: Có hiện tượng gì xảy ra khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng? 

A. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe. 

B. Sóng gặp khe phản xạ trở lại. 

C. Sóng truyền qua khe giống như một tâm phát sóng mới.

 D. Sóng gặp khe rồi dừng lại.

Câu 38: Biểu thức nào sau đây xác định vị trí các cực đại giao thoa với 2 nguồn cùng pha?

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, tốc độ truyền sóng là 3,6m/s, A là điểm dao động với biên độ cực đại và B là điểm dao động với biên độ cực tiểu gần A nhất, biết Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 12. Cần rung có tần số bằng bao nhiêu?

A. 28,8 Hz 

B. 90 Hz 

C. 22,5 Hz 

D. 45 Hz

Câu 40: Trong giao thoa sóng trên mặt nước, ta quan sát được hệ vân giao thoa gồm các gợn sóng có dạng: 

A. Parabol 

B. Elip 

C. Hyperbol 

D. Vòng tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *