Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa – Đề 35

Blog chia sẻ Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa – Đề 34

Đề bài

Câu 1. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 của lai khác dòng là do

A. Tất cả con lai đều mang các cặp gen dị hợp quan tâm

B. Con lai sinh trưởng nhanh và đẻ khoẻ

C. Thế hệ lai có số lượng cá thể sinh ra rất lớn

D. Con lai có sức sản xuất cao mà lại tốn ít thức ăn

Câu 2. Trong trồng trọt, phương pháp chủ yếu để tạo ưu thế lai là

A. Lai kinh tế               

B. Lai khác dòng

C. Lai khác thứ              

D. Lai xa

Câu 3. Theo giả thuyết siêu trội, ưu thế lai xuất hiện trong lai khác dòng do

A. Sự tương tác giữa các gen không alen dẫn đến hiệu quả bổ sung

B. Sự tập trung các gen trội của bố mẹ ở con lai dẫn đến sự tác động có lợi

C. Cơ thể lai có sức sống, sức sản xuất theo các gen trội nên có năng suất cao hơn 2 dòng bố mẹ

D. Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với dạng bố mẹ thuần chủng

Câu 4. Điều nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai ? 

A. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 của lai khác dòng, sau đó giảm dần qua các thế hệ

B. Ưu thế lai biểu hiện ở F1 của lai khác loài, sau đó tăng dần qua các thế hệ

C. Ưu thế lai biểu hiện đồng đều qua các thế hệ lai liên tiếp

D. Có thể sử dụng ưu thế lai để làm cơ sở tạo giống mới

Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu không dùng con lai kinh tế F1 để nhân giống tiếp các đời sau là do

A. Không sử dụng được ưu thế lai của F1 nên hiệu quả kinh tế không cao

B. Tiêu tốn nhiều thức ăn mà sinh sản ít con

C. Thể dị hợp giảm dần dẫn đến giảm dần ưu thế lai

D. Khả năng sinh sản của con lai F1 thường không cao

Câu 6. Trong việc tạo ưu thế lai, áp dụng lai thuận và lai nghịch giữa 2 dòng thuần chủng nhằm mục đích

A. Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính

B. Phát hiện các tổ hợp tính trạng được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen phụ thuộc giới tính để tìm tổ hợp lai bố mẹ có giá trị kinh tế nhất

C. Phát hiện tính trạng quan tâm có gen trên NST thường hay trên NST giới tính để chọn tổ hợp lai bố mẹ có giá trị kinh tế nhất

D. Đánh giá vai trò của gen ngoài nhân lên sự biểu hiện tính trạng, để tìm tổ hợp lai bố mẹ có giá trị kinh tế nhất

Câu 7. Phương pháp lai nào dưới đây tạo được ưu thế lai cao nhất ?

A. Dung hợp tế bào trần

B. Lai phân tích

C. Lai khác loài

D. Lai khác dòng

Câu 8. Lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau nhằm

A. Tạo ưu thế lai

B. Củng cố các dòng thuần 

C. Tạo giống mới có năng suất cao

D. Khắc phục hiện tượng bất thụ trong lai xa

Câu 9. Để tạo được ưu thế lai, khâu tiến hành quan trọng đầu tiên là

A. Chọn giống có năng suất cao

B. Tạo ra các dòng thuần chủng

C. Chọn giống không có gen lặn có hại

D. Thực hiện lai khác dòng

Câu 10. Phép lai nào sau đây không phải là lai gần ?

A. Tự thụ phấn ở thực vật 

B. Giao phối cận huyết ở động vật

C. Cho lai giữa các cá thể bất kì

D. Lai các con cùng bố mẹ

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

A

2

B

3

D

4

A

5

C

6

D

7

D

8

A

9

B

10

C

Câu 1 

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở cơ thể dị hợp,lai khác dòng tạo được đời con có KG dị hợp tất cả các cặp gen cần quan tâm

→ Chọn A

Câu 2

Trong trồng trọt,phương pháp chủ yếu tạo ưu thế lai là lai khác dòng

→ Chọn B

Câu 3

Thuyết giải thích hiện tượng ưu thế lai bằng sự tương tác alen của gen ở trạng thái dị hợp tử, do đó AA < Aa > aa. Người ta cho rằng liều lượng đơn của gen A có tác dụng tốt hơn cho cơ thể, so với liều lượng kép của nó ở đồng hợp tử AA. Ngoài ra, tác dụng của các alen độc lập và theo hướng khác nhau là A và a khi kết hợp với nhau ở dị hợp tử sẽ mang đặc tính của một hiện tượng trội đồng thời và cùng hướng.

→ chọn D

Câu 4 

ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 do có nhiều cặp gen dị hợp,ở các thế hệ sau,đời con có sự phân li kiểu gen và kiểu hình nên gây nên hiện tượng thoái hóa giống .

→ chọn A

Câu 5

ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 do có nhiều cặp gen dị hợp,ở các thế hệ sau,tỉ lệ sô cặp gen dị hợp trong KG giảm dần,các alen lặn có khả năng được biểu hiện → ưu thế lai giảm dần → không dùng con lai F1 làm giống

→ chọn C

Câu 6

Không phải tổ hợp lai nào cũng tạo ưu thế lai nên người ta thường áp dụng lai thuận nghịch nhằm xác định vị trí của gen cần quan tâm, gen nằm trong nhân hay gen nằm ngoài tế bào chất → để chọn được tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất

→ chọn D

Câu 7 

lai khác dòng tạo được con lai có KG chứa nhiều các cặp gen dị hợp → ưu thế lai được biểu hiện rõ

→ chọn D

Câu 8 

Lai giữa hai dòng thuần có KG khác nhau tạo con lai có KG dị hợp tất cả các cặp→tạo ưu thế lai

→ chọn A

Câu 9

Khâu quan trọng nhất trong tạo ưu thế lai là tạo được các dòng thuần chủng về các KG cần xét,từ đó tiến hành lai tạo→chọn lọc con lai có ưu thế lai

→ chọn B

Câu 10

phép lai gần hay còn gọi là giao phối cận huyết ở động vật hoặc hiện thượng tự thụ phấn ở thực vật thường sinh ra thế hệ sau có các gen lặn có hai được biểu hiện ra thành KH

→ lai giữa các cá thể bất kì là giao phối ngẫu nhiên, không phải lai gần.

→ chọn C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *