Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa – Đề 13

Đồng hành với các em học sinh trong mùa thi quan trọng này, Tailieufree xin gửi tới các bạn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa. Đây là tổng hợp các đề thi thử môn Hóa 2022 từ các trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay để bạn đọc cùng tham khảo và ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa – Đề 12

Đề bài

Câu 1. Một quần thể thực vật lưỡng bội, ở thế hệ xuất phát (P) gồm toàn có thể có kiểu gen Aa. Nếu tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thay đổi theo hướng

A. Thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng.

B. Thể đồng hợp tăng thể dị hợp giảm

C. Thể đồng hợp tăng, thể dị hợp tăng.

D. Thể đồng hợp giảm thể dị hợp giảm.

Câu 2. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là: 0,1AA : 0,6Aa : 0,3aa. Theo lý thuyết tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,6                                    

B. 0.4

C. 0,9                                    

D. 0.3

Câu 3. Một quần thể gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là

A. 0,1                                    

B. 0,2

C. 0,4                                    

D. 0,5

Câu 4. Một quần thể thực vật có cấu trúc di truyền: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là

A. 0,2 và 0,8.                        

B. 0,4 và 0,6

C. 0,8 và 0,2.                        

D. 0,6 và 0,4

Câu 5. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể là:

A. 0,48                                  

B. 0,16

C. 0,32                                  

D. 0,36.

Câu 6. Một quần thể có tỷ lệ kiểu gen: 0,09 AA : 0,42 Aa : 0,49 aa. Tần số alen a của quần thể là

A. 0,09                                  

B. 0,49. 

C. 0,3                                    

D. 0,7

Câu 7. Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Bb là 0,6. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử (Bb) trong quần thể là:

A. 0,15                                  

B. 0,3

C. 0,36                                  

D. 0,12

Câu 8. Một quần thể tự thụ phấn, thế hệ P có tỉ lệ kiểu gen 0,2AA : 0,8Aa. Ở F3, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 0,4                                    

B. 0,125

C. 0,2                                    

D. 0,1

Câu 9. Quần thể nào dưới đây có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân bằng?

QT 1: 1AA;                                         QT 2: 0,5AA : 0,5Aa;   

QT 3: 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa;             QT 4: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.

A. 1 và 2                                

B. 1 và 4

C. 1 và 3                                

D. 2,3 và 4

Câu 10. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,2. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa trong quần thể này là

A. 0,16                                  

B. 0,32

C. 0,04                                  

D. 0,64

Câu 11. Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen Aa là 0,4. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen Aa trong quần thể sẽ là bao nhiêu?

A. 0,05                                  

B. 0,025

C.  0,02                                 

D. 0,01

Câu 12. Ở người, gen qui định nhóm máu ABO gồm 3 alen IA, IB, IO nằm trên NST thường. Trong đó alen IA, IB là đồng trội so với alen IO. Xét một quần thể người cân bằng di truyền có tần số các alen IA = 0,5; IB = 0,3; IO = 0,2. Một cặp vợ chồng trong quần thể này đều có nhóm máu B. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai đầu lòng có nhóm máu O là:

A. 2/49                                  

B. 1/4

C. 2/98                                  

D. 47/98.

Câu 13. Một quần thề có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở thế hệ thứ ba là

A. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

B. 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa.

C. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa.

D. 0.4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa 

Câu 14. Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là

A. 0,4                                    

B. 0,5

C. 0,6                                    

D. 0,2

Câu 15. Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1. Tần số alen A của quần thể này là

A. 0,7                                    

B. 0,8

C. 0,2                                    

D. 0,1

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.B 6.D 11.B
2.A 7.A 12.A
3.D 8.D 13.D
4.A 9.B 14.A
5.A 10.D 15.B

Câu 1 

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ sẽ thay đổi theo hướng tăng đồng hợp và giảm dị hợp (SGK Sinh 12 trang 70).

P: Aa × Aa → F1: 1AA:2Aa:1aa ; tỉ lệ dị hợp đã giảm 1 nửa.

Chọn B

Câu 2 

Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen pA=x+y2→qa=1−pA

Cách giải:

Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là: 0,1AA : 0,6Aa : 0,3aa

Tần số alen a: qa=z+y2=0,3+0,62=0,6

Chọn A

Câu 3

Quần thể chỉ có kiểu gen Aa vậy tần số alen A = tần số alen a = 0,5

Chọn D

Câu 4 

Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen pA=x+y2→qa=1−pA

Cách giải:

Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa

Tần số alen pA=0,04+0,322=0,2→qa=1−pA=0,8

Chọn A

Câu 5 

Phương pháp:

Tần số alen p+qa = 1

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Cách giải:

Tần số alen a = 1 – 0,6 = 0,4 → tỷ lệ kiểu gen Aa = 2×0,6×0,4 = 0,48

Chọn A

Câu 6 

Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen pA=x+y2→qa=1−pA

Cách giải:

Tần số alen a = 0,49+0,422=0,7

Chọn D

Câu 7 

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyềnx+y(1−1/2n)2AA:y2nAa:z+y(1−1/2n)2aa

Cách giải:

Sau 2 thế hệ tỷ lệ Bb= 0,622=0,15

Chọn A

Câu 8 

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyềnx+y(1−1/2n)2AA:y2nAa:z+y(1−1/2n)2aa

Cách giải:

Tỷ lệ Aa ở F3 :0,823=0,1

Chọn D

Câu 9 

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: y2=x.z

Quần thể đạt cân bằng di truyền là 1,4

Chọn B

Câu 10 

Phương pháp:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1

Cách giải:

Tần số alen a = 1- 0,2 = 0,8

Tần số kiểu gen aa = 0,82 = 0,64

Chọn D

Câu 11

Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, tần số kiểu gen Aa = 0,4/24 =0,025

Chọn B

Câu 12 

Quy ước gen :IAIA:IAIO: nhóm máu A

IBIB:IBIO : nhóm máu B

IOIO: nhóm máu O IAIB: nhóm máu AB

Xét quần thể có thành phần phần kiểu gen là : IA = 0,5; IB = 0,3; IO = 0,2

Người có nhóm máu B sẽ có tỉ lệ kiểu gen như sau : IBIB = 0,32 =0,09; IBIO = 2×0,2×0,3=0,12 → 3IBIB:4IBIO

Xác suất để cặp vợ chồng sinh con có nhóm máu O là khi hai vợ chồng này có kiểu gen IBI.Tỉ lệ sinh con có nhóm máu O là : 47×47×14×12=249

Chọn A

Câu 13

Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyềnx+y(1−1/2n)2AA:y2nAa:z+y(1−1/2n)2aa

Cách giải:

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là (x=z=0; y=1)(1−1/23)2AA:123Aa:(1−1/23)2aa↔716AA:18Aa:716aa hay 0.4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa

Chọn D

Câu 14

Tần số kiểu gen Aa = 400Aa400AA+400Aa+200aa=0,4

Chọn A

Câu 15 

Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen pA=x+y2→qa=1−pA

Cách giải:

Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,7AA:0,2Aa:0,1aa

Tần số alen pA=0,7+0,22=0,8→qa=1−pA=0,2

Chọn B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *