Đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD 2022 có đáp án – Đề 6

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn GDCD học năm 2022 sắp tới, việc luyện đề là rất quan trọng. Nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả, Tailieufree giới thiệu Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp môn GDCD 2022 có đáp án – Đề 5

Câu 81: Pháp luật do chủ thể nào dưới đây ban hành?

A. Do nhà nước ban hành.                               B. Do cơ quan, tổ chức ban hành.

C. Do cá nhân ban hành.                                  D. Do địa phương ban hành.

Câu 82: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. sử dụng pháp luật.                                        B. thi hành pháp luật.   

C. tuân thủ pháp luật.                                        D. áp dụng pháp luật.

Câu 83: Văn bản đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để công dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật là phản ảnh đặc trưng cơ bản nào?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.               B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.        D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 84: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm

A. pháp lí.                  B. xã hội.                        C. cá nhân.                     D. đạo đức.

Câu 85: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

A. tính tự giác của nhân dân.                            B. tiềm lực tài chính quốc gia.

C. quyền lực nhà nước.                                    D. sức mạnh chuyên chính.

Câu 86: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. sử dụng pháp luật.                                        B. tuân thủ pháp luật.   

C. áp dụng pháp luật.                                        D. thi hành pháp luật.

Câu 87: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.                            B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Hiệu lực tuyệt đối.                                       D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.

Câu 88: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật

A. khuyến khích làm.                                         B. cho phép làm.           

C. quy định làm.                                                 D. bắt buộc làm.

Câu 89: Khái niệm nào dưới đây là quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán?

A. Pháp luật.              B. Đạo đức.                    C. Kinh tế.                      D. Chính trị.

Câu 90: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.                 B. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức.          D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.

Câu 91: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?

A. Áp dụng pháp luật.                                      B. Tuân thủ pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.                                      D. Sử dụng pháp luật.

Câu 92: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây của mỗi người?

A. Khả năng về kinh tế, tài chính.                  B. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh.

C. Các mối quan hệ xã hội.                             D. Trình độ học vấn cao hay thấp.

Câu 93: Những hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp các cá nhân, tổ chức là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Xây dựng pháp luật.                                    B. Phổ biến pháp luật.

C. Thực hiện pháp luật.                                    D. Ban hành pháp luật.

Câu 94: Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà

A. xã hội kì vọng.                                               B. pháp luật cấm.          

C. tập thể hạn chế.                                             D. đạo đức chi phối.

Câu 95: Công dân không làm những điều mà pháp luật cấm là

A. sử dụng pháp luật.                                       B. tuân thủ pháp luật.

C. vận dụng chính sách.                                   D. thực hiện chính sách.

Câu 96: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. hòa giải.                 B. điều tra.                     C. liên đới.                     D. pháp lí.

Câu 97: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?

A. Tuân thủ pháp luật.                                     B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.                                      D. Thi hành pháp luật.

Câu 98: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

A. sử dụng pháp luật.                                        B. thi hành pháp luật.   

C. giáo dục pháp luật.                                        D. tư vấn pháp luật.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều

A. được giảm nhẹ hình phạt.                           B. được đền bù thiệt hại.

C. bị xử lí nghiêm minh.                                   D. bị tước quyền con người.

Câu 100: Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là

A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.              B. bình đẳng trước pháp luật.

C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.               D. bình đẳng về quyền con người.

Câu 101: Hiến pháp quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục khẳng định quy định chung: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”. Sự phù hợp của Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Quy phạm phổ biến.                                 B. Xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C. Quyền lực, bắt buộc chung.                     D. Quy phạm pháp luật.

Câu 102: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.                                     B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.                                     D. Thi hành pháp luật.

Câu 103: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A. miễn, giảm mọi loại thuế thu nhập.                              

B. tự do khai thác tài nguyên của đất nước.

C. ủy quyền cho người khác bỏ phiếu bầu cử.                             

D. lựa chọn ngành nghề pháp luật không cấm.

Câu 104: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đi cách li khi nhiễm Covid-19.               B. Tham gia câu lạc cầu lông.

C. Từ bỏ mọi định kiến xã hội.                   D. Hiến máu để cứu bệnh nhân.

Câu 105: Trường hợp Cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông không chấp hành qui định của pháp luật là phản ảnh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.                           B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung .              D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 106: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây ?

A. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.             B. Bán hàng rong trên hè phố.

C. Đơn phương đề nghị li hôn.                   D. Đề xuất thay đổi giới tính.

Câu 107: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung cuả khái niệm nào dưới đây?

A. Giáo dục pháp luật.                                   B. Phổ biến pháp luật.

C. Thực hiện pháp luật.                                  D. Ban hành pháp luật.

Câu 108: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây ?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế.                B. Tàng trữ, vận chuyển ma túy.

C. Lấn chiếm công trình giao thông .         D. Xây dựng nhà ở trái phép.

Câu 109: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A. giảm mọi loại thuế.                                 B. nộp thuế cá nhân.

C. ủy quyền bỏ phiếu.                                 D. quyền khiếu nại.

Câu 110: Khi cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Thì đây là một trong những việc làm, thể hiện công dân thi hành pháp luật 

A. ra đường đeo khẩu trang.                       B. tham gia tình nguyện.

C. từ bỏ định kiến xã hội.                            D. hiến máu nhân đạo.

Câu 111Bạn L viết bài ca ngợi ý thức vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng chống dịch của các bạn học sinh trong trường sau đó đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.                                     B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.                                     D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 112Cục thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã có hành vi đăng tải lên trang cá nhân những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức và hành vi của trẻ nhỏ. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về hình thức.                      B. Tính kỉ luật nghiêm minh.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.              D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 113: Bạn A viết bài ca ngợi về các chú bồ đội, không quản ngày đêm tích cực tham gia cứu hộ trong cơn bão vừa qua, đồng thời kêu gọi các bạn trong trường ủng hộ đồng bào bão lụt. Bạn A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.                                     B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.                                     D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 114Anh A là thủ quỹ của công ti xăng dầu X. Trong quá trình làm việc anh A đã thông đồng với anh T, kế toán trưởng, nhập một số lượng lớn xăng dầu giả để pha trộn bán cùng với xăng dầu thật. Việc làm của anh A là không thực hiện đúng hình thức pháp luật nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.                                    B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.                                    D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 115: Bà H lấn chiếm vỉ hè để bán hàng, gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc và xử phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm một chiến sĩ công an bị thương nặng. Hành vi của bà H đã vi phạm pháp luật 

A. dân sự và hành chính.                               B. kỉ luật và hành chính.

C. dân sự và hình sự.                                     D. hành chính và hình sự.

Câu 116: Bạn A có học lực giỏi, thuộc diện hộ nghèo, được miễn học phí và được lĩnh học bổng, còn các bạn khác thì không. Trường hợp này, việc được miễn học phí của bạn A thể hiện

A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.           B. bình đẳng về nghĩa vụ.

C. bình đẳng cơ hội hoàn thiện bản thân.    D. bình đẳng về quyền.

Câu 117: Các anh N, X, G cùng làm việc tại một công trường. Mặc dù bị bà Y ép giá, anh G vẫn kí hợp đồng thuê nhà bỏ không của bà Y trong thời hạn hai năm là nơi ở. Tại đây anh G bí mật kinh doanh thể thao qua mạng và đồng thời nhận cá độ của nhiều người với tổng số tiền là 1 tỉ đồng. Nghe anh G tư vấn, anh N lấy lí do phải chữa bệnh để vay 150 triệu đồng của anh X và dùng số tiền này cá độ bóng đá và bị thua. Liên tục bị anh N tránh mặt với mục đích trốn nợ, anh X đã tạt sơn làm bẩn tường nhà anh N. Trong khi đó, do quá hạn ba tháng mà không nhận được tiền cho thuê nhà, cũng không liên lạc được với anh G, bà Y đã làm đơn tố cáo. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh G, anh X và bà Y.                            B. Anh G, anh N và anh X.

C. Anh N và anh G.                                      D. Anh N và anh X.

Câu 118: Ông A nhận một trăm triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng quầy hàng của mình cho bà B. Vì được trả giá cao hơn nên ông A đã chuyển nhượng cho anh H và trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho bà B. Bức xúc, bà B cùng chồng là ông P đón đường đập nát xe mô tô của ông A và đánh trọng thương ông A nhập viện điều trị một tháng. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?

A. Ông A, bà B và ông P.                             B. ông A, anh H, bà B và ông P.

C. Ông A và anh H.                                      D. Bà B và ông P.

Câu 119Bà S đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân xã T khi ông T xây nhà lấn 70 mét vuông vào phần đất đang tranh chấp giữa hai nhà. Tổ công tác của Ủy ban nhân dân do ông H dẫn đầu đã mời hai gia đình ra hiện trường đo lại mốc giới theo sơ đồ hiện hành. Trong quá trình làm việc, do không giữ được bình tĩnh giữa ông T và bà S cùng với 2 con của bà là anh Đ, chị O đã to tiếng, chửi bới, xúc phạm nhau. Bức xúc, ông T bỏ về nhà lấy dao bầu đâm trọng thương anh Đ và chị O. Thấy vậy, bà S liền cầm viên gạch đập vào đầu ông T khiến ông bị trấn thương sọ não. Ông H gọi điện báo ngay cho công an xã và đưa bà S về trụ sở lấy lời khai. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm hình sự?

        A. Bà S và anh Đ, chị O.                             B. Bà S và ông T.

        C. Ông T và ông H.                                      D. Ông T, anh Đ, chị O.

Câu 120Bà S cùng chồng là ông M tự ý bày hoa tràn ra hè phố để bán đồng thời giao cho chị T pha chế phẩm màu nhuộm hoa trong nhà. Thấy chị P bị dị ứng toàn thân khi giúp mình pha chế phẩm màu, chị T đã đưa chị P đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và kết luận toàn bộ số phẩm màu mà bà S dùng để nhuộm hoa đều do bà N tự pha chế và cung cấp khi chưa có giấy phép sản xuất. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hành chính?

A. Bà S, ông M và chị T.                               B. Bà S và chị T.

C. Chị P và chị T.                                           D. Bà S, chị T và bà N.

…Hết…

Đáp án

81A

82B

83C

84A

85C

86A

87B

88C

89A

90A

91D

92B

93C

94B

95B

96D

97C

98B

99C

100C

101B

102D

103D

104A

105C

106B

107C

108B

109D

110A

111A

112C

113A

114D

115D

116B

117C

118A

119B

120C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *