Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 – Đề 3

Blog chia sẻ đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022, giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị cho thật tốt cho kì thi THPT sắp tới.

Xem thêm: Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 – Đề 2

Để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2022 có đáp án (Đề 3) được các Thầy/Cô giáo nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát đề thi minh họa môn Sinh học 2022, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh nắm được cấu trúc đề thi từ đó có kế hoạch ôn tập, luyện đề để đạt kết quả cao trong bài thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2022.

Câu 1 (NB): Theo F. Jacôp và J. Mônô, trong cấu trúc của opêron Lac không có thành phần nào sau đây? 

    A. Vùng khởi động (P)                         B. Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A. 

    C. Gen điều hòa (R)                             D. Vùng vận hành (O). 

Câu 2 (NB): Loài động vật nào sau đây thực hiện quá trình trao đổi khí qua hệ thống ống khí? 

    A. Châu chấu.        B. Giun đất.           C. Tôm càng xanh  D. Thỏ. 

Câu 3 (NB): Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ có bộ ba đối mã (anticôđon) là 

    A. 5’XAU3’          B. 5’AUG3’          C. 3’AUG5’          D. 5’UAX3’ 

Câu 4 (NB): Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ protein loại histon với thành phần nào sau đây? 

    A. rARN                B. tARN                C. mARN              D. ADN 

Câu 5 (TH): Nhận định nào sau đây đúng? 

    A. Dung dịch cônsixin gây ra đột biến mất cặp nuclêôtit. 

    B. Đột biến gen gây hậu quả nặng nề hơn so với đột biến NST.

    C. Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với Timin sẽ gây đột biến thay thế cặp nuclêôtit. 

    D. Chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X qua 2 lần tái bản ADN. 

Câu 6 (NB): Ở một loài thực vật, trên nhiễm sắc thể số 1 có trình tự các gen như sau: ABCDEGHIK. Do đột biến nên trình tự các gen trên nhiễm sắc thể này là ABHGEDCIK. Đột biến này thuộc dạng 

    A. chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể.

    B. lặp đoạn nhiễm sắc thể. 

    C. đảo đoạn nhiễm sắc thể.

    D. mất đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 7 (TH): Trong trường hợp không phát sinh đột biến mới, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? 

    A. AaBb × AABb  B. AABB × aaBb  C. AaBb × AaBB.  D. AaBb × AaBb. 

Câu 8 (NB): Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là 

    A. ATP, CO2                                     B. ATP, NADPH, O2.

    C. ATP, O2, H2                                D. NADPH, H2O. 

Câu 9 (TH): Ở động vật, niêm mạc ruột có các nếp gấp, trên đó có các lông ruột cực nhỏ có tác dụng gì? 

    A. Làm tăng nhu động ruột. 

    B. Làm tăng bề mặt hấp thụ. 

    C. Tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hoá hoá học. 

    D. Tạo điều kiện cho tiêu hoá cơ học. 

Câu 10 (TH): Ở một loài động vật, biết tỉ lệ thời gian trong một chu kì tim là: nhĩ co: thất co: dãn chung = 1:3:4. Giả sử trong một phút có 40 chu kì tim thì thời gian của pha dãn chung là 

    A. 0,75s                 B. 0,4s.                  C. 0,8s                   D. 0,5s. 

Câu 11 (TH): Phát biểu nào sau đây không đúng? 

    A. Quá trình phiên mã và nhân đôi đều có mạch mới kéo dài theo chiều 5’→ 3’. 

    B. Quá trình phiên mã và nhân đôi ADN đều chỉ dựa trên mạch gốc làm khuôn là mạch có chiều 3’→5’. 

    C. Nguyên liệu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của ADN là các loại nuclêôtit: A, T, G, × còn nguyên liệu môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là các loại nuclêôtit là: A, U, G, X.

   D. Quá trình phiên mã do tác động của enzim ARN polimeaza còn nhân đôi là ADN polimeaza để lắp giáp các nuclêôtit của môi trường với các nuclêôtit của mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. 

Câu 12 (NB): Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể ba. Thể ba này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây? 

    A. AaBbDdEe.      B. AaBbDEe.         C. AaaBbDdEe.     D. AaBbEe. 

Câu 13 (NB): Ý nào sau đây không phải là vai trò của hô hấp ở thực vật? 

    A. Giải phóng năng lượng dạng nhiệt.

    B. Giải phóng năng lượng ATP. 

    C. Tạo các sản phẩm trung gian.

    D. Tổng hợp các chất hữu cơ. 

Câu 14 (NB): Trường hợp tế bào của cơ thể sinh vật chứa bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là 

    A. thể đa bội chẵn.                             B. thể lưỡng bội.

    C. thể lệch bội.                                    D. thể dị đa bội. 

Câu 15 (NB): Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào là giống thuần chủng về cả 3 cặp gen? 

    A. AaBbDd           B. AABbDd           C. AaBBDd           D. aaBBdd. 

Câu 16 (TH): Khi bón quá nhiều phân hóa học, cây sẽ khó hấp thụ nước vì 

    A. áp suất thẩm thấu của đất giảm.     B. áp suất thẩm thấu của rễ giảm. 

    C. áp suất thẩm thấu của đất tăng.      D. áp suất thẩm thấu của rễ tăng. 

Câu 17 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:

(1) AaBb x aabb      (2) aaBb x AaBB     (3) aaBb x aaBb     (4) AABb x AaBb

(5) AaBb x AaBB     (6) AaBb x aaBb     (7) AAbb x aaBb      (8) Aabb x aaBb

Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 2 loại kiểu hình? 

    A.                       B.                        C.                        D. 

Câu 18 (TH): Trong mỗi tinh trùng bình thường của một loài chuột có 19 nhiễm sắc thể khác nhau. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào sinh dưỡng thể một của loài chuột trên là 

    A. 18                     B. 19                      C. 37                      D. 57 

Câu 19 (NB): Trong cấu trúc của phân tử ARN, có mấy loại đơn phân? 

    A.                       B.                        C.                        D. 

Câu 20 (NB): Trong thí nghiệm của mình, để xác định kiểu gen của các cơ thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2, Menđen đã cho các cây này 

    A. tạp giao             B. lai phân tích.     C. tự thụ phấn.      D. lai thuận nghịch 

Câu 21 (TH): Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử? 

    A. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’→5’. 

    B. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’→5’. 

    C. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’→3’. 

    D. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN có chiều 3’→5’ là liên tục, còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN có chiều 5’→3’ là không liên tục (gián đoạn). 

Câu 22 (NB): Cho biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDd × AaBbDd cho đời con có kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 

    A. 50%                  B. 25%                  C. 12,5%               D. 6,25% 

Câu 23 (NB): Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền? 

    A. Bộ ba 5’UAG3′ không mã hóa axit amin, mà chỉ làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã. 

    B. Bộ ba 5’UUX3′ quy định tổng hợp phêninalanin. 

    C. Bộ ba 5’UUA3′ và bộ ba 5’XUG3′ cùng quy định tổng hợp lơxin. 

    D. Bộ ba 5’AUG3′ quy định tổng hợp mêtiônin và mang tín hiệu mở đầu dịch mã 

Câu 24 (NB): Cho biết nmỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1? 

    A. AaBB x aaBb   B. Aabb x aaBb     C. AaBb x aaBb    D. AaBb x AaBb

Câu 25 (VD): Một tế bào ở sinh vật nhân thực, xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu nuclêôxôm là 14,892 μm. Khi tế bào này bước vào kỳ giữa của nguyên phân, tổng số các phân tử prôtêin histôn trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là 

    A. 8400 phân tử.   B. 1020 phân tử    C. 9600 phân tử    D. 4800 phân tử. 

Câu 26 (TH): Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là 

    A. 322                   B. 644                    C. 480                    D. 506 

Câu 27 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE × aaBBDdee cho đời con có 

    A. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.  B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình. 

    C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình                               D. 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 

Câu 28 (TH): Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực hiện giảm phân, biết quá trình giảm phân không có đột biến xảy ra. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể tạo ra là 

    A. 1 và 16.             B. 2 và 6.               C. 1 và 6                D. 2 và 16. 

Câu 29 (VD): Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai về F1

    A. Có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1 :1 : 1.

    B. Có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1. 

    C. Có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1.

    D. Có thể chỉ có 1 loại kiểu hình. 

Câu 30 (TH): Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm 

    A. 25% số cây hoa đỏ và 75% số cây hoa trắng 

    B. 100% số cây hoa trắng 

    C. 100% số cây hoa đỏ. 

    D. 75% số cây hoa đỏ và 25% số cây hoa trắng. 

Câu 31 (TH): Ở một loài thực vật, kiểu gen (A-bb) và (aaB-) quy định quả tròn; kiểu gen (A-B-) quy định quả dẹt; kiểu gen (aabb) quy định quả dài. Cho cây quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen nói trên tự thụ phấn thu được F1. Cho các cây quả tròn F1 giao phấn với nhau thu được F2. Biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 

    A. 2 dẹt : 6 tròn : 1 dài.                       B. 1 dẹt : 2 tròn : 1 dài.

    C. 3 dẹt : 5 tròn : 1 dài.                       D. 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. 

Câu 32 (VD): Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A, a; B, b; D, d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen, nếu cứ một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ 

    A. 1/64.                 B. 5/64                   C. 3/32.                  D. 15/64. 

Câu 33 (VD): Ở một loài thực vật (2n = 22), cho lai hai cây lưỡng bội lai với nhau được các hợp tử F1. Một trong số các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm được trong các tế bào con có 336 crômatít. Hợp tử bị đột biến dạng 

    A. Thể không         B. Thể bốn             C. Thể ba               D. Thể một 

Câu 34 (VD): Một gen ở nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075 liên kết hiđrô. Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi 1 liên kết hiđrô. Khi gen đột biến này tự nhân đôi một lần thì số nuclêôtit mỗi loại môi trường nội bào phải cung cấp là 

    A. A = T = 676 ; G = X = 524             B. A = T = 674; G = X = 526 

    C. A = T = 524 ; G = X = 676             D. A = T = 526 ; G = X = 674 

Câu 35 (VD): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 

    A. 27/128              B. 27/256               C. 27/64                 D. 54/128 

Câu 36 (TH): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 

    A. 3 cây thân thấp : 1 cây thân cao.    B. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 

    C. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp.    D. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 

Câu 37 (VDC): Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

I. Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

II. Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

III. F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%. 

    A.                       B.                        C.                        D. 

Câu 38 (VDC): Ở một loài thực vật giao phối ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 6. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một cặp gen tương ứng là A, a; B, b; D, d và mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể, các thể ba đều có sức sống và khả năng sinh sản. Biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số loại kiểu gen tối đa của loài này là 136.

II. Các thể ba có số loại kiểu gen tối đa là 108.

III. Số kiểu gen đồng hợp trội tối đa của loài là 4.

Các cây mang kiểu hình lặn về cả ba tính trạng có số kiểu gen tối đa là 3. 

    A.                       B.                        C.                        D. 

Câu 39 (VD): Ở sinh vật nhân thực, xét gen B có chiều dài bằng 4216A0 và có %G – %T = 10%. Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T trở thành gen b. Cho một số phát biểu sau về 2 gen nói trên:

I. Số liên kết hiđrô của gen B là 2976.   

II. Số nuclêôtit loại A của gen b là 496.

III. Số liên kết hiđrô của gen b là 3223.  

IV. Số nuclêôtit loại G của gen b là 743.

Trong số phát biểu trên, các phát biểu đúng là 

    A. III và IV            B. II và IV             C. I và III               D. I và II. 

Câu 40 (TH): Khi môi trường nuôi cấy vi khuẩn không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hoá lactôzơ vẫn được vi khuẩn tạo ra. Dựa vào hoạt động của Opêron Lac, một học sinh đã đưa ra một số ý kiến để giải thích hiện tượng này như sau:

1. Vùng khởi động (P) bị bất hoạt.

2. Gen điều hoà (R) bị đột biến không tạo được prôtêin ức chế.

3. Vùng vận hành (O) bị đột biến không liên kết được với prôtêin ức chế.

4. Gen cấu trúc (gen Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện gen.

Trong những ý kiến trên, các ý kiến đúng là 

    A. (2), (4)               B. (2), (3)               C. (1), (2), (3)        D. (2), (3), (4). 

ĐÁP ÁN

1-C

2-A

3-A

4-D

5-C

6-C

7-D

8-B

9-B

10-A

11-B

12-C

13-D

14-D

15D-

16-C

17-C

18-C

19-B

20-B

21-A

22-C

23-C

24-A

25-C

26-B

27-C

28-B

29-C

30-A

31-A

32-D

33-D

34-D

35-A

36-B

37-D

38-A

39-A

40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Theo F. Jacôp và J. Mônô, trong cấu trúc của opêron Lac không có gen điều hòa (R).

 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

(SGK Sinh 12 trang 16)

Câu 2: Đáp án A

Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí.

Giun đất hô hấp qua da.

Tôm càng xanh hô hấp qua mang

Thỏ hô hấp qua phổi.

Câu 3: Đáp án A

Codon mã hóa axit amin fMet ở sinh vật nhân sơ là: 5’AUG3’

Anticodon trên tARN là 3’UAX5’ hay 5’XAU3’.

Câu 4: Đáp án D

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ protein loại histon với ADN. (SGK Sinh 12 trang 23)

Câu 5: Đáp án C

Phát biểu đúng là: C

A sai, dùng conxixin gây đột biến đa bội (vì conxixin ngăn hình thành thoi vô sắc)

B sai, đột biến NST gây mất cân bằng hệ gen → hậu quả nặng hơn.

C đúng:

 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

D sai, Chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X qua 3 lần tái bản ADN

 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Đáp án C

Trước đột biến: ABCDEGHIK

Sau đột biến: ABHGEDCIK

Đột biến xảy ra là dạng đột biến đảo đoạn NST: CDEGH

Câu 7: Đáp án D

PL A. AaBb × AABb → (1AA:1Aa)(1BB:2Bb:1bb) → 6 loại kiểu gen

PL B. AABB × aaBb. → Aa(1BB:1Bb) → 2 loại kiểu gen

PL C. AaBb × AaBB → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:1Bb) → 6 loại kiểu gen

PL D. AaBb × AaBb→ (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) → 9 loại kiểu gen

Câu 8: Đáp án B

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là: ATP, NADPH, O2. (SGK Sinh 11 trang 40)

Câu 9: Đáp án B

Ở động vật, niêm mạc ruột có các nếp gấp, trên đó có các lông ruột cực nhỏ làm tăng bề mặt hấp thụ → tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng.

Câu 10: Đáp án A

Chu kì tim ở loài này là: 60 : 40 = 1,5s

Pha giãn chung chiếm 4/8 = 1/2 thời gian của chu kì tim.

Vậy pha giãn chung ở loài này là: 1,5× 1/2 = 0,75s

Câu 11: Đáp án B

Phát biểu sai là B, quá trình nhân đôi diễn ra trên 2 mạch của ADN,quá trình phiên mã diễn ra trên mạch mã gốc của gen.

Câu 12: Đáp án C

Thể ba có bộ NST 2n+1

Thể ba là C

Câu 13: Đáp án D

Hô hấp ở thực vật không có vai trò tổng hợp các chất hữu cơ.

Câu 14: Đáp án D

Trường hợp tế bào của cơ thể sinh vật chứa bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là thể dị đa bội.

Câu 15: Đáp án D

Giống thuần chủng về 3 cặp gen là: aaBBdd.

Câu 16: Đáp án C

Khi bón quá nhiều phân hóa học, cây sẽ khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

Câu 17: Đáp án C

Để đời con cho 2 loại kiểu hình → trong kiểu gen của 1 bên P phải có 1 cặp gen đồng hợp trội; cặp gen còn lại có 1 alen trội, các phép lai thỏa mãn là: 2,4,5,7

Phép lai 3 cũng thỏa mãn, vì aa × aa chỉ tạo 1 kiểu hình, Bb × Bb → 2  kiểu hình

Phép lai 1,6,8 đều tạo ra 4 loại kiểu hình.

Câu 18: Đáp án C

Mỗi tinh trùng bình thường có n = 19 NST → thể một của loài này có bộ NST: 2n – 1 = 37 NST.

Câu 19: Đáp án B

Trong cấu trúc phân tử ARN có 4 loại đơn phân là: A,U,G,X.

Câu 20: Đáp án B

Trong thí nghiệm của mình, để xác định kiểu gen của các cơ thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2, Menđen đã cho các cây này lai phân tích (lai với cơ thể mang tính trạng lặn).

Câu 21: Đáp án A

Phát biểu sai về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử là: A, riboxom dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ – 3’ tổng hợp nên chuỗi polipeptit.

 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

(SGK Sinh 12 trang 13)

Câu 22: Đáp án C

Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23: Đáp án C

Tính thoái hóa của mã di truyền: Nhiều bộ ba cùng tham gia mã hóa cho 1 axit amin.

VD về tính thoái hóa là: Bộ ba 5’UUA3′ và bộ ba 5’XUG3′ cùng quy định tổng hợp lơxin.

Câu 24: Đáp án A

Đời con cho tỉ lệ kiểu hình 1:1 → 1 cặp gen cho 1 loại kiểu hình (có cặp gen đồng hợp trội).

Ta thấy chỉ có phép lai A có cặp gen đồng hợp trội: AaBB x aaBb → (1Aa : 1aa)B-

Câu 25: Đáp án C

Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử histon, được quấn quanh bởi Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3) vòng xoắn ADN khoảng 146 cặp nucleotit.

Vậy số nucleoxom là: Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3) (nhân 4 là vì sau khi nhân đôi, mỗi cặp NST gồm 4 cromatit)

Sau khi nhân đôi, số phân tử protein histon là: 1200 ×8 = 9600

Câu 26: Đáp án B

Ta có %T + %X = 50% → Số nucleotit loại T là : (50% – 22%)×2300 = 644 nucleotit.

Câu 27: Đáp án C

AaBbDdEE × aaBBDdee → (1Aa : 1aa)(1BB : 1Bb)(1DD : 2Dd : 1dd)Ee

Số kiểu gen: 12

Số kiểu hình: 8

Câu 28: Đáp án B

Một tế bào sinh tinh giảm phân không có HVG tạo ra 2 loại giao tử.

Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe :

+ Số loại tinh trùng ít nhất là 2: trong điều kiện sự phân li các cặp NST của 3 tế bào là giống nhau.

+ Số loại giao tử nhiều nhất là 6: trong điều kiện sự phân li các cặp NST của 3 tế bào là khác nhau (2+2+2 =6)

Câu 29: Đáp án C

Giả sử 2 cặp gen quy định 2 tính trạng đó là: Aa và Bb

Do P có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng nên kiểu gen của P có thể là:

TH: (AA; Aa)bb × aa(BB; Bb) → 1 loại kiểu hình; 1:1:1:1; 1:1

(AA;Aa)(BB; Bb) × aabb→ 1 :1 :1 :1 ; 1 ; 1 :1

Các gen PLĐL, tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của mỗi cặp gen.

Xét các phương án:

C sai, phép lai AaBB × Aabb → (3A-:1aa)Bb) cho tỷ lệ KH 3:1 → Nhưng hai cây này có kiểu hình giống nhau hoặc khác nhau về 1 cặp tính trạng

Câu 30: Đáp án A

F1 tự thụ phấn sinh ra đời con có sự phân li kiểu hình là 9 đỏ : 7 trắng → 16 tổ hợp giao tử

F1 dị hợp hai cặp gen

→ Tính trạng màu sắc hoa do hai gen tương tác với nhau quy định 

→ Quy ước gen A- B: đỏ / A- bb = aaB- = aabb hoa trắng

Cây hoa màu trắng có kiểu gen: AAbb; Aabb ; aaBB ; aaBb ; aabb

Lai cây F1 hoa đỏ AaBb với cây aabb ta có: AaBb × aabb → 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb

Kiểu hình: 1 đỏ: 3 trắng.

Câu 31: Đáp án A

Cây dẹt dị hợp tử hai cặp gen AaBb tự thụ phấn thu được cây F1

AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

Các cây quả tròn ở F1 thì tỉ lệ kiểu gen sẽ là: 1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb → tỉ lệ giao tử: Ab = aB = ab = 1/3

→ F2 : AaBb = 1/3 × 1/3 × 2 = 2/9 (dẹt)

Dài: aabb = 1/3× 1/3 = 1/9

Tròn: Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 2 dẹt : 6 tròn : 1 dài

Câu 32: Đáp án D

Cây cao 170 cm có  alen trội Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Tỷ lệ cây cao 170 cm ở F1 là: Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 33: Đáp án D

Ở kì giữa lần nguyên phân 4 lần thì tạo ra: 8 tế bào

Số cromatit có trong 1 tế bào ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4 là: 336 : 8 = 42 (mỗi

Số lượng NST trong hợp tử là: 42 : 2 = 21 (2n -1: thể một)

Câu 34: Đáp án D

Gen trước đột biến :

L = 4080 Å→ N =2A+2G = 2400

Tổng số liên kết hidro  trong phân tử ADN có : 2A+3G =  3075

Ta có hệ phương trình: Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3) →G = X = 675 ; A = T = 525

Gen đột biến: Dạng đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen  giảm một liên kết hidro đột biến thay thế một cặp G – X bằng một cặp A-T

A = T = 526

G = X = 674

Gen nhân đôi 1 lần thì số lượng nucleotit môi trường cung cấp bằng số nucleotit trong gen đột biến

Câu 35: Đáp án A

Phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe

Nhận xét: ở P đều có dạng: dị hợp × dị hợp , đều cho đời con phân li: 3 trội : 1 lặn ở mỗi tính trạng.

Tỷ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn và 2 tính trạng trội là Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 36: Đáp án B

Cây P tự thụ cho 25% cây thân thấp → P: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa

Cho tất cả cây thân cao × cây thân thấp: 1AA:2Aa × aa → (2A:1a)a → 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp

Câu 37: Đáp án D

F1 có 3 loại kiểu hình → P dị hợp về 2 cặp gen: AaBb

AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

Vậy tỷ lệ phân ly ở F1 sẽ là: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb;phân ly kiểu hình:9 đỏ:3 vàng:4 trắng

Xét các kết luận: 

(1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp là: aaBb chiếm 2/16 =12,5% → (1) đúng

(2) Số cây hoa trắng đồng hợp là: 2/16 = 12,5% → (2) đúng

(3) Các kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng là: aaBB, aaBb, aabb → (3) đúng

(4) Trong các cây hoa trắng, cây hoa trắng đồng hợp tử là: 1/2→ (4) sai

Câu 38: Đáp án A

Xét các phát biểu:

II đúng, số kiểu gen của thể là Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

các cây bình thường có số kiểu gen là 33 =27

I sai, số kiểu gen tối đa là 108 +27 =135

III đúng, số kiểu gen đồng hợp trội bình thường là: 1: AABBDD; số kiểu gen thể ba đồng hợp trội là: 3: AAABBDD; AABBBDD; AABBDDD

IV sai, tương tự với kiểu gen đồng hợp trội, kiểu gen đồng hợp lặn 3 cặp gen: số kiểu gen đồng hợp trội bình thường là: 1: aabbdd; số kiểu gen thể ba đồng hợp trội là: 3: aaabbdd; aabbbdd; aabbddd

Câu 39: Đáp án A

 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 có đáp án (Đề 3)

HB = 2A+3G=3224

Gen b được hình thành từ gen B thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T

Số nucleotit từng loại của gen b là:

A=T=497; G=X=743

Hb=HB – 1 = 3223

→ Ý I, II sai; III, IV đúng

Câu 40: Đáp án B

Xét các phát biểu

(1) Sai, nếu P bị bất hoạt thì ARN pol không thể liên kết vào để phiên mã → không có enzyme

(2) Đúng, khi đó không có protein ức chế liên kết vào O, ARN pol có thể phiên mã.

(3) đúng, ARN pol có thể phiên mã

(4) sai, khi gen cấu trúc bị đột biến, gen điều hòa vẫn hoạt động bình thường tạo ra protein ức chế liên kết vào O, ngăn cản phiên mã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *